Zeszyty naukowe
Autor: Bogna Janik 785
Strony: 785–791
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem opracowania jest analiza determinant zmienności cen zielonych certyfikatów.
Metodologia badania – Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem analizy treści zawartych w oficjalnych dokumentach oraz przeprowadzono analizę zmienności cen zielonych certyfikatów z wykorzystaniem średnich logarytmicznych stóp zwrotu zielonych certyfikatów notowanych w ramach indeksów OZEX_A, OZEX_A_TP i OZEX_A_POLPX.
Wynik – Ceny zielonych certyfikatów uzależnione są od wielu czynników z tym, że polityka państwa przejawiająca się między innymi wsparciem dla procesu współspalania, sprzyja ich nadpodaży.
Oryginalność/wartość – System subsydiowania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii powinien sprzyjać rozwojowi takich źródeł, a w obecnym kształcie nie zachęca do tworzenia nowych instalacji. Prace nad kształtem nowej ustawy trwają, z tym, że efekty tych prac powinny równoważyć zarówno interesy przedsiębiorców, jak i interes społeczny.
Słowa kluczowe: zielone certyfikaty, odnawialne źródła energii, świadectwa pochodzenia

DETERMINANTS OF PRICE VOLATILITY GREEN CERTIFICATES

Abstract:
Purpose – The purpose of this paper is to analyze the determinants of volatility green certificates.
Design/methodology/approach – T he s tudy w as c onducted u sing c ontent a nalysis o f o fficial d ocuments and an analysis of price volatility green certificates using the mean logarithmic returns prices of green certificates traded within OZEX_A, OZEX_A_TP and OZEX_A_POLPX indexes.
Findings – The prices of green certificates are dependent on many factors. The most important is state policy as reflected in support for co-firing process, which contributes to their oversupply.
Originality/value – The subsidization of energy from renewable energy sources should encourage the development of such sources. In its current form does not encourage the creation of new installations. The work on the shape of the new law going with this, that the results of this work should balance the interests of both business and social interest.
Keywords: green certificates, renewable energy, certificate of origin