Zeszyty naukowe
Autor: Magdalena Jasiniak 793
Strony: 793–802
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BZ) stanowią jeden z kluczowych czynników wspomagających rozwój gospodarczy kraju przyjmującego. W warunkach światowego kryzysu gospodarczego nastąpił spadek przepływów BIZ. Niniejszy artykuł stanowi próbę oceny atrakcyjności inwestycyjnej polskiej gospodarki w kontekście napływu kapitału zagranicznego w warunkach międzynarodowego kryzysu gospodarczego. W ramach opracowania wykorzystano dane statystyczne za lata 2006–2012 gromadzone przez UNCTAD oraz GUS. Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują, że w warunkach międzynarodowego kryzysu gospodarczego Polska stanowiła atrakcyjne miejsce lokaty kapitału zagranicznego, co miało korzystny wpływ na rozwój polskiej gospodarki w tym burzliwym okresie.
Słowa kluczowe: bezpośrednie inwestycje zagraniczne, kapitał zagraniczny, kryzys gospodarczy

FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN POLAND UNDER GLOBAL ECONOMIC CRISIS CONDITIONS

Abstract:
Foreign direct investment (FDI) is one of the key factors supporting the host country economic development. During the global economic crisis the FDI flows have declined. This article attempts to assess the investment attractiveness of the Polish economy in the context of the foreign capital flows in terms of international economic crisis. In the study statistical data of 2006–2012 compiled by UNCTAD and the Central Statistical Office are used. The results of the analysis indicate that under global economic crisis conditions Poland was an attractive place of foreign direct investments which had a positive impact on the Polish economy development in this turbulent period.
Keywords: foreign direct investment, foreign capital, the economic crisis