Zeszyty naukowe
Autro: Katarzyna Tkocz-Wolny 859
Strony: 859–870
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem opracowania jest pokazanie, jak rozumiane jest pojęcie kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, a w szczególności w samorządowych zakładach budżetowych.
Metodologia badania – Opracowanie zrealizowane zostało przy wykorzystaniu wielu różnorodnych metod badawczych. Wśród podstawowych wymienić można analizę aktów prawnych. Istotną rolę przypisano ponadto studiom literaturowym, opierającym się głównie na krajowej, zwartej i artykułowej literaturze przedmiotu. Wykorzystano również: metodę syntezy, dedukcji i indukcji.
Wynik – W opracowaniu pokazano, iż kontrola zarządcza jest metodą zarządzania stosowaną w sektorze finansów publicznych, ukierunkowaną na realizację zadań i celów postawionych przed jednostkami tego sektora. Jest to system tworzony przez kierownictwo jednostki jako zbiór różnego rodzaju zarządzeń, procedur, wytycznych, zasad i mechanizmów, które wspomagają zarządzanie jednostką.
Oryginalność/wartość – W opracowaniu zwrócono uwagę na pojęcie i zakres kontroli zarządczej w samorządowym zakładzie budżetowym.
Słowa kluczowe: kontrola zarządcza, jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe zakłady budżetowe

DEFINITION AND SCOPE OF MANAGEMENT CONTROL IN BUDGETARY UNITS OF LOCAL GOVERNMENT

Summary:
Purpose – Demonstration of management internal control understanding in public finances institutions, with special emphasis on budgetary units of local government.
Methodology – The following works was created using multiple, diverse research methods. The most important among these were analysis of legislative acts and study of literature on the subject, based mostly on national sources, with emphasis on journal articles and monographic publications. Additionally, synthesis, deduction and induction were used.
Findings – This work demonstrates that management control is used in public finances sector, as a method of management directed on achieving goals and fulfilling tasks placed before units of this sector. It is a system created by management of a unit in form of decrees, procedures, guidelines and mechanisms that support administration of the unit.
Originality/value – This work focuses on definition and scope of management control in budgetary units of local government.
Keywords: management control, local government units, local government budgetary units