Zeszyty naukowe
Autor: Krystyna Piotrowska-Marczak 849
Strony: 849–857
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem artykułu jest wskazanie przyczyn dokonywania zmian w systemie zarządzania finansami publicznymi.
Metodologia badania – Metodologia wywodu oparta jest na analizie zawartych w literaturze koncepcji teoretycznych i zawartych w publikacjach wyników badań, które są podstawą do sformułowania uogólnień.
Oryginalność/wartość – Zasadniczą wartość rozważań jest wskazanie bariery, na które napotyka inicjatywa zmian systemu zarządzania finansami publicznymi.
Słowa kluczowe: zarządzanie, finanse publiczne, zmiany systemu.

THE CONVERGENT CHARACTER OF PUBLIC FINANCE MANAGEMENT

Abstract:
The article presents the reasons underlying changes to a public finance management system. The presentation is based on an analysis of theoretical concepts available in the literature and research results presented in publications, which are used to draw more general conclusions.
The main value of the presentation is that it identifies the barrier faced by initiatives to change a public finance management system.
Keywords: management, public finance, system change