Zeszyty naukowe
Autro: Grażyna Ancyparowicz, Izabela Rutkowska 883
Strony: 883–895
pdfpełen tekst

Streszczenie:
W ostatnim dwudziestoleciu aktywa instytucji finansowych prowadzących działalność w Polsce rosły szybciej niż sfera realna gospodarki, nadal stanowią one jednak znikomy odsetek globalnych aktywów finansowych (ok. 0,3%). Największy udział w rynku, a zarazem najwyższy potencjał kapitałowy reprezentują banki, lecz wiele nich jest własnością nierezydentów. Wynikający stąd wysoki poziom uzależnienia od finansowania akcji kredytowej ze źródeł zagranicznych ogranicza dostęp ludności do kredytów i pożyczek oferowanych przez podmioty sektora bankowego. Tę niszę zagospodarowały spółdz ielczekasy oszczędnościowo-kredytowe oraz firmy pośrednictwa finansowego, udzielające pożyczek ze rodków własnych bądź obcych na zasadach umowy cywilnoprawnej. Dalszy rozwój rynku consumer finance jest w naszym kraju w znacznym stopniu uzależniony od zmniejszenia różnic w rozpiętości dochodów polskich gospodarstw domowych, zapewnienia dostępu do usług finansowych mniej zamożnym grup om ludności. System SKOK, oparty na zasadzie „non profit”, w istotnym stopniu już przyczynił się do zwalczania wykluczenia finansowego, od kilkunastu lat coraz skuteczniej konkuruje z bankami spółdzielczymi, stwarza korzystną alternatywę dla oferty coraz liczniejszych parabanków.
Słowa kluczowe: sektor bankowy, aktywa finansowe, depozyty, kredyty, oszczędności, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

CO NSUMER FINANCE IN POLAND

Abstract:

For the last twenty years assets of financial institutions operating on Polish market have risen faster that the real economy, but they still represent just a small percentage of the global financial assets (approx. 0,3%). The biggest market share and the largest capital potential belong to banks, whose ownership is in majority foreign. It results in high addiction to foreign sources of financing and limits credit availability to Polish households. This market niche has been explored by credit unions and consumer finance specialists, acting both as intermediaries and as direct lenders out of own funds. Future consumer finance market development in Poland is largely dependent on reduction of income disparities among Polish households, and on greater access to financial services for low income clients. Credit union system, based on the ‘non-for-profit’ principle, has been significantly influencing the reduction of financial exclusion. For almost twenty years it has been ever more effective competitor to cooperative banks and a valuable alternative to a growing number of ‘door-to-door’ and ‘pay-day’ lenders.
Keywords: banking sector, financial assets, deposits, credit/loans, savings, credit unions