Zeszyty naukowe
Autro: Emilia Stola 897
Strony: 897–908
pdf pełen tekst

Streszczenie:
Cel – określenie oraz ocena wpływu stanu realnej gospodarki na efektywność polskiego systemu bankowego.
Metodologia badania – do określenia poziomu efektywności banków komercyjnych wykorzystano podstawowe kategorie wynikowe (wynik finansowy netto) oraz wskaźnik rentowności kapitałów własnych i poziomu kosztów w aktywach. Ponadto uzyskane wyniki odniesiono do poziomów efektywności oszacowanych na podstawie metody DEA. Do analizy wykorzystano sektor banków komercyjnych.
Wynik – w obu szacowanych modelach odnotowano zwiększenie poziomu efektywności technicznej, co oznacza osiąganie przez te instytucje zarówno korzyści rynkowych, jak i umacniania znaczenia banków w gospodarce przez wzrost zaufania wśród deponentów. Ponadto trend wzrostowy, zarówno wyników finansowych komercyjnych, jak i wybranych wskaźników uzależniony był m.in. od wzrostu gospodarczego, łagodnej polityki pieniężnej oraz stosunkowo rygorystycznych rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego. Ważnym okazał się także fakt, iż polski sektor bankowy jest system stosunkowo młodym w porównaniu z krajami Europy Zachodniej.
Oryginalność/wartość – podjęte badania pozwolą sprawdzić, czy istnieje zależność statystyczna między efektywnością banków a zmianami Produktu Krajowego Brutto (PKB) w dwóch odniesieniach – banków, funkcjonujących jako podmioty rynkowe oraz jako instytucje zaufania publicznego.
Słowa kluczowe: efektywność, banki komercyjne, wzrost gospodarczy

EFFECTIVNESS OF THE COMMERCIAL BANKS SECTOR IN THE CONTEXT OF ECONOMIC CHANGES ON THE EXAMPLE OF POLAND

Abstract:
Purpose –present and assess the impact of the state of the real economy to the effectiveness of the Polish banking system.
Design/methodology/approach – basic categories of profitability, like ratio of equities and net income, were used to determine the level of the effectiveness of commercial banks. Moreover achieved results were related to levels of the effectiveness estimated based on the DEA method. Commercial banks, quoted on Warsaw Stock Exchange were used for analysis.
Findings – estimated models showed increasing level of the technical effectiveness, what is meaning that these institutions achieved both market benefits like reinforcing the significance of banks means in economy through the height of trusting amongst depositors. Moreover growth trend, of both commercial financial results, and chosen indicators was made from economic growth, expansion monetary policy and rigorous recommendations. A fact that the Polish banking sector is relatively young system compared with countries of Western Europe was also important.
Originality/value – the researches will allow to check whether the statistical relation between the effectiveness of banks and changes of the gross domestic product is exists (GDP) in two references - of banks, functioning as market unit and as institutions of the public confidence.
Keywords: effectiveness, commercial banks, economic growth