Zeszyty naukowe
Autor: Anna Mitek 921
Strony: 921–932
pdf pełen tekst

Streszczenie:
Cel – Przedstawienie zróżnicowania finansowania świadczeń usług opieki długoterminowej
w ramach opieki zdrowotnej w zależności od regionu Polski.
Metodologia badania – Analiza ilościowa dostępnych podmiotów na rynku oferujących świadczenia opieki długoterminowej w latach 2010–2012 wraz ze szczegółową analizą porównawczą roku 2012 pod względem zróżnicowania kosztów na świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze w Polsce oraz liczby pacjentów i struktury demograficznej wszystkich województw.
Wynik – Aktualny stan finansowania opieki długoterminowej jest dość silnie zróżnicowany wśród województw Polski, szczególnie pod względem liczby ludności zamieszkującej dany obszar.
Oryginalność/wartość – Artykuł rozszerza wiedzę z zakresu finansów opieki zdrowia o szczegółową syntezę struktury rynku i finansowania świadczeń opieki długoterminowej, które są usługami stale rozwijającymi się w Polsce.
Słowa kluczowe: opieka długoterminowa, ubezpieczenie zdrowotne, system zdrowia

THE IMPACT OF DIVERSITY VOIVODESHIPS ON FINANANCING LONG-TERM CARE IN POLAND

Abstract:
Purpose – Presentation of diversification of financing long-term care services within health care, depending on the Polish region.
Design/methodology/approach – Quantitative analysis of the available operators on the polish market offering long-term care benefits in the years 2010-2012. Detailed comparative analysis of 2012 in terms of variety of costs for long-term care in Poland, the number of patients and the demographic structure of all the voivodeships.
Findings – The current status of funding long-term care is quite strongly diversified among Polish provinces, particularly in terms of the population of the regions.
Originality/value –The article expands the knowledge of health care finance for a detailed synthesis of the market structure and financing of long-term care services that are constantly developing in Poland.
Keywords: long-term care, health insurance, health system