Zeszyty naukowe
Autor: Andrzej Jackiewicz 9
Strony: 9-15
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja wybranych przykładów optymalizacji podatkowej na tle uwarunkowań prawnych i rzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Autor poddaje analizie zmiany stawek amortyzacji i ich wpływ na koszty podatkowe, uproszczone zasady wpłacania zaliczki na podatek dochodowy i sprzedaż wierzytelności. Oryginalność artykułu przejawia się w rozważaniach, które są efektem doświadczeń własnych autora jako biegłego sądowego w procesach gospodarczych.
Słowa kluczowe: optymalizacje podatkowe, zmiana stawek amortyzacji, zmiana metod amortyzacji, zaliczki uproszczone, sprzedaż wierzytelności

OPTIMALIZATION OF TAXATION IN THE CONTEXT OF RELIABLE BOOK-KEEPING

Abstract:
The aim of the article is to present selected examples of optimalization of taxation on the background of legal regulations and reliable book-keeping. The author analyzes changes of amortization rates and their infl uence on tax costs, simplified methods of advance payments of corporate income tax and sale of receivables. The novelty of the article is manifested in the considerations which are the effect of author’s experience as a judicial expert in judicial business processes.
Keywords: optimalization of taxation, change of amortization rates, change of amortization methods, simplified advance payments, sale of receivables