Zeszyty naukowe
Autor: Marcin Stępień 17
Strony: 17-23
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem opracowania jest ukazanie zarysu konsekwencji problemów praktycznych ponownego wprowadzenia klauzuli obejścia prawa podatkowego do prawa podatkowego. Problem nabiera istotnego znaczenia w aspekcie zarządzania podatkami w przedsiębiorstwie. Jest on zwłaszcza istotny w odniesieniu do spółek komandytowo-akcyjnych, które zostały objęte zakresem podmiotowym podatku dochodowego od osób prawnych. Metodologia badania – W artykule zawarto monograficzną metodologię badania, wykorzystując informacje w formie jakościowo-opisowej. Poddano metodzie analizy i konstrukcji logicznej piśmiennictwo istniejące w zakresie badanego zagadnienia. Wynik – Wynikiem badań jest analiza stanu prawnego w zakresie badanego zagadnienia, z określeniem parametrów wspomagających praktyczne rozwiązania. Oryginalność/Wartość – Jednym z elementów szeroko rozumianego otoczenia ekonomicznego jest otoczenie fiskalne. Prawo podatkowe, służąc głównie celom fiskalnym państwa, realizuje jedną z podstawowych funkcji systemu podatkowego, do których należy funkcja fiskalna. Pozostawia jednak jednostkom gospodarczym możliwości wyboru, poczynając od formy organizacyjno-prawnej podmiotu, na szczegółowych obowiązkach podatkowych kończąc. Wybór ten nazywany jest w literaturze przedmiotu polityką podatkową, względnie zarządzaniem podatkami. Ministerstwo Finansów forsuje powrót do polskiego prawa podatkowego tzw. klauzuli obejścia prawa podatkowego. W aspekcie zarządzania jednym z kluczowych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa jest otoczenie fiskalne. Wydaje się zasadna analiza wybranych zagadnień proponowanych zmian, zarówno w aspekcie funkcji fiskalnej systemu podatkowego, jak również w odniesieniu do ekonomicznych skutków tych zmian dla podmiotów gospodarczych.
Słowa kluczowe: zarządzanie podatkami, polityka podatkowa

FINANCIAL MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF THE TAX AVOIDANCE CLAUSE

Abstract:
Purpose – The aim of this paper is to present an outline of what consequences result from the practical problems of re-implementation of tax avoidance clause into the tax law. The problem becomes more substantial in the context of tax management in an enterprise. The issue in question is worthwile analysing with reference to partnerships limited by shares, which have been placed within the subjective scope of corporate income tax. Design/Methodology/approach – The article is based upon monographic research methodology, using information in a qualitative and descriptive manner. The available literature regarding the issue under discussion has undergone thorough analysis with respect to its logical construction. Findings – The result of the research is a resolution of legal status in the area of investigated problem, with identification of parameters helping practical solutions. Originality/value – The fiscal environment is one of the constituents of the economic environment in a broad sense. Tax law, serving mainly state’s fiscal purposes, fulfills one of the most fundamental functions of the fiscal system, i.e. the fiscal function. However, it leaves room for business entities to choose between the organisational and legal form of an entity, and the specific tax obligations. The specialised literature on the subject refers to this type of selection as the fiscal policy or tax management. The Ministry of Finance is lobbying the return to the Polish fiscal law, specifically to the tax avoidance clause. The fiscal environment constitutes one of the key areas in the functioning of an enterprise from the management perspective. It seems to be of the essence to analyse selected aspects of the proposed changes both as far as the fiscal function of the tax system, and with respect to the economic consequences of the changes in question for business entities.
Keywords: tax management, tax policy