Zeszyty naukowe
Autor: Adam Adamczyk, Paweł Witkowski, Ewa Putek-Szeląg 57
Strony: 57-66
pdfpełen tekst
 
Streszczenie:
Cel – Podatki akcyzowe stanowią ważny element systemów podatkowych, stanowiąc jedno z najważniejszych źródeł dochodów podatkowych państwa. Cechą charakterystyczną tej grupy podatków jest fakt, że obciążają one zwykle jedynie wybrane grupy produktów, przez co pozostają one nieneutralne z punktu widzenia konsumenta. Zastosowanie tego typu podatków może znaleźć zatem uzasadnienie w dwóch funkcjach podatków: funkcji fi skalnej oraz funkcji bodźcowej opodatkowania. Celem artykułu jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, która z tych funkcji uzasadnia opodatkowanie akcyzą najważniejszego wyrobu akcyzowego w Polsce, jakim jest paliwo silnikowe. Metodologia badania – W celu rozwiązania podjętego problemu przeprowadzono badanie elastyczności cenowej popytu na paliwa z wykorzystaniem standardowej metody OLS. Wynik – Uzyskane dość niskie wartości elastyczności cenowej świadczą o tym, że podatki akcyzowe na paliwa silnikowe pełnią w Polsce głównie funkcję fi skalną.
Słowa kluczowe: system podatkowy, funkcje podatków, akcyza, paliwa silnikowe

THE FISCAL AND STIMULUS FUNCTIONS OF THE EXCISE TAX FOR MOTOR FUELS IN POLAND

Abstract:
Purpose – Excise duties are crucial element of the tax systems because they are one of the most important sources of state income. A characteristic feature of this group of taxes is the fact that they usually are levied only on selected groups of products for which they remain non neutral from the point of view of the consumer. The use of such taxes may be justifi ed by two functions of taxes: fi scal function, and the stimulus function. The purpose of this article is to answer the question which of these functions justify the use excise tax for motor fuels in Poland. Design/Methodolog/approach – In order to solve this problem the authors examined the price elasticity of demand for motor fuel using the standard method of OLS. Findings – According to the result of the survey in Poland the price elasticity of demand for motor fuel is rather low. It means that the excise taxes on motor fuels in Poland mainly serve the fi scal function of taxation.
Keywords: tax system, the functions of taxes, excise, motor fuel