Zeszyty naukowe
Autor: Joanna Góralska 67
Strony: 67-79
pdfpełen tekst
 
Streszczenie:
Cel – Celem artykułu jest przedstawienie problemów, jakie pojawiły się w związku z rozszerzeniem
katalogu towarów zamieszczonych w załączniku nr 11 ustawy o VAT w 2013 r. Załącznik ten obejmuje listę towarów, przy dostawie których podatnikiem podatku VAT jest nabywca tych towarów. Rozszerzenie zawartości omawianego załącznika o nowe towary spowodowało, że zwiększyła się liczba podmiotów gospodarczych, które przy sprzedaży towarów zamieszczonych w wykazie załącznika nr 11 ustawy o VAT musiały zastosować mechanizm odwrotnego obciążenia. Wskutek nowelizacji ustawy o VAT w 2013 r. procedurą mechanizmu odwrotnego obciążenia został objęty w szczególności obrót wyrobami z branży stalowej i towarami pochodnymi. Aby zbadać, czy przedsiębiorstwa przygotowały się do tej zmiany i jakie wystąpiły problemy w związku z koniecznością zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia, przeprowadzono ankietę wśród osób prowadzących hurtownie budowlane, u których ta procedura w związku z nowelizacją musiała zostać wdrożona. Metodologia badania – Zastosowano kwestionariusz i ankiety skierowano do 30 hurtowni budowlanych. Wszystkie prawidłowo wypełnione zakwalifikowano do analizy. Ankietowano przede wszystkim kierowników jednostek odpowiedzialnych za rachunkowość w jednostce. Respondenci mieli odpowiedzieć na 14 pytań. Wynik – W artykule przedstawiono najistotniejsze problemy, jakie się pojawiły w związku ze znacznym rozszerzeniem zawartości załącznika nr 11 ustawy o VAT, oraz wyniki badań. Na tej podstawie stwierdzono, że wprowadzenie zmian w ciągu roku oraz brak interpretacji przepisów wywołuje wiele wątpliwości, czy zastosowane rozwiązania są prawidłowe. Oryginalność/Wartość – Na podstawie wyników przeprowadzonej analizy należy stwierdzić, że zmiany przepisów podatkowych w ciągu roku są bardzo kłopotliwe. Warto również podkreślić, że przedmiotowe rozszerzenie załącznika nr 11 do ustawy o VAT jest zbyt obszerne.
Słowa kluczowe: odwrotne obciążenie, podatek VAT, podatnik

THE MECHANISM OF REVERSE CHARGE VAT IN THE PRACTICE OF BUSINESS UNITS

Abstract:
Purpose – the objective of this paper is to present the problems that have arisen in connection with the extension of Annex 11 of the VAT Act in the building material wholesale. As a result of this extension, taxpayers trading goods set out in Appendix 11 of the VAT Act had to apply the reverse charge mechanism, a survey has been conducted. Design/Methodology/approach – A questionnaire has been prepared and the questionnaires were sent to 30 wholesalers. All properly completed questionnaires qualified for analysis. Mainly managers responsible for the accounting in the unit were surveyed. Respondents had to answer 14 questions. Findings – The paper presents the most important problems that have arisen in connection with the extension of Annex 11 of the VAT Act and the test results. On this basis, it was found that changes introduced during the year, and the lack of interpretation of the rules caused a lot of concern to the taxpayers whether the applied solutions are correct. Originality/value – Based on the results of the analysis one should note that changes in tax legislation during the year are very troublesome. It should also be noted that extension of Annex 11 of the VAT Act is too broad.
Keywords: reverse charge, VAT, the taxpayer