Zeszyty naukowe
Autor: Iwona Olek 195
Strony: 195-204
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Celem opracowania jest analiza polityki podatkowej gminy wobec przedsiębiorstw, realizowanej za pomocą narzędzia budżetowego, jakim jest uprawnienie do obniżania stawek podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości oraz wprowadzania zwolnień lub ulg podatkowych. W artykule przedstawiono podatek od nieruchomości jako instrument polityki dochodowej jednostki samorządu terytorialnego wykorzystywany w celu wspierania przedsiębiorczości. Przeanalizowano w tym celu wpływ wysokości stawek podatku od nieruchomości przyjmowanych przez Radę Miasta Gorzowa oraz udzielanych ulg i zwolnień na wysokość wpływów z tytułu tegoż podatku w latach 2009–2013. Podobnie jak w przypadku większości gmin w Polsce, w Gorzowie w badanym okresie stawki podatkowe przyjmowane przez Radę Miasta były, poza 2013 r., niższe niż maksymalne stawki ustawowe. Fakt ten stanowi istotny element polityki wspierającej rozwój przedsiębiorczości. Należy jednak pamiętać, iż aby osiągnąć rzeczywisty efekt zachęty dla przedsiębiorstw, obok niższych stawek podatkowych czy też wprowadzania ulg i zwolnień niezwykle istotnym faktem jest dostępność terenów inwestycyjnych, czy też, jak ma to miejsce w przypadku Gorzowa, zlokalizowanie w granicach miasta Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Słowa kluczowe: podatek od nieruchomości, polityka podatkowa gminy, wspieranie przedsiębiorczości

TAX POLICY OF COMMUNES TOWARDS TO COMPANIES – PROPERTY TAX

Abstract:
The paper presents use of property tax as a tool of income policy for local government units, used to support the growth of entrepreneurship. There is presented tax policy of municipalities towards enterprises, realised by using the budget tools such as lowering tax rates in the property tax and introduction of tax exemptions or tax reliefs. For this purpose there was analysed the infl uence of height of property tax rates adopted by the City Council of Gorzów and granted tax reliefs and tax exemptions, on the amount of revenues form property tax of that in 2009–2013. Like in the majority of municipalities in Poland in the considered period, also in Gorzów the tax rates adopted by the City Council were, with the exception of year 2013, lower than the maximum statutory rates. This fact is an important element of policy supporting the development of entrepreneurship. However it should be noticed, that in order to achieve real effect of encouragement for companies, beside lower tax rates or the introduction of tax reliefs and tax exemptions, extremely important factor is the availability of the investment areas, or as it is in the case of Gorzów, location of Special Economic Zone within borders of the city area.
Keywords: property tax, tax policy of municipality, supporting of entrepreneurship