Zeszyty naukowe
Autor: Beata Zofia Filipiak 185
Strony: 185-194
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel opracowania stanowi poszukiwanie odpowiedzi, czy istnieje możliwość budowy strategii podatkowej wobec podatków lokalnych i jakie są jej uwarunkowania strategiczne. Metodologia badania – W opracowaniu zastosowano metodę opisową, analizy obowiązujących aktów prawnych dotyczących podatków lokalnych, jak również dla potwierdzenia tezy, że podatki lokalne stanowią istotne obciążenie kosztowe przedsiębiorstw, dokonano analizy szeregów czasowych danych zagregowanych dotyczących udziału podatków lokalnych w dochodach ogółem gmin. Oryginalność/Wartość – Efektem rozważań jest wskazanie na uwarunkowania zachowań strategicznych przedsiębiorstw oraz wskazanie na wyznaczniki balansowania między płynnością i rentownością w ujęciu celu strategii podatkowej wobec podatków lokalnych.
Słowa kluczowe: podatki; podatki lokalne; strategia podatkowa

TAX STRATEGIES TO LOCAL TAXES AS A TAX OPTIMIZATION IN THE ENTERPRISE

Abstract:
Purpose is the search for answers is there a possibility of building a tax strategy to local taxes and
what are the determinants of strategic conditions. Design/Methodology/approach – The study used a descriptive method, the analysis of existing legislation relating to local taxes, as well as to confirm the thesis that local taxes constitute a significant burden cost companies an analysis of time series aggregate data on the share of local taxes in total revenue of municipalities. Originality/value – The effect of refl ections is an indication of the determinants of strategic behavior of companies and an indication of the determinants of balancing between liquidity and profitability in terms of the tax strategy against local taxes.
Keywords: taxes; local taxes; tax strategy