Zeszyty naukowe
Autor: Grzegorz Bucior 9
Strony: 9–16
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – celem artykułu jest przedstawienie i ocena funkcjonowania systemu podatku od nieruchomości z punktu widzenia przedsiębiorstwa, w szczególności prowadzonego przez osoby prawne. Elementem pracy jest wskazanie pożądanych zmian w tym zakresie. Metodologia badania – analiza i krytyka piśmiennictwa. Wynik – pożądanym kierunkiem w reformie opodatkowania nieruchomości użytkowanych w działalności gospodarczej jest odejście od wyceny podatku opartej na powierzchni nieruchomości na rzecz podatku ad valoram. Ponieważ jednak obecnie nie ma politycznych możliwości takiej modyfikacji systemu, należy doprowadzić do modernizacji i usprawnienia stosowanego modelu opodatkowania nieruchomości. Główne działania w tym zakresie powinny zmierzać do ujednolicenia sposobu wyceny i rozliczania podatku w różnych gminach. Bardzo pożądane byłoby umożliwienie skorzystania z internetowej drogi deklarowania podatku. Należałoby się również zastanowić nad utrzymaniem różnych stawek w gminach oraz na samo opodatkowanie osób niebędących osobami fizycznymi.
Słowa kluczowe: podatek od nieruchomości, opodatkowanie przedsiębiorstw, podatek katastralny

COMPANY AS A REAL ESTATE TAXPAYER – TRENDS IN MODERNIZING

Abstract:
Purpose – the purpose of this article is to present and evaluate the functioning of the real estate tax from the point of view of the enterprise, in particular conducted by legal persons. Element of the work is to indicate the desired changes in this regard. Design/Methodology/approach – critical analysis of the literature review. Findings – desirable direction of the reform of the taxation of real estate used in business would be a departure from the tax valuation of the property based on the ad valorem tax. However, since there is no political possibility of such a modification of the system, should lead to the modernization and improvement of the current model of property taxation. The main activities in this area should aim to standardize the valuation and tax accounting in different municipalities. Highly desirable to enable the use of the web way of declaring tax. It should also consider the maintenance of different rates in municipalities and keeping self-taxation rule for companies.
Keywords: property tax, company taxes, tax cadastral