Zeszyty naukowe
Autor: Ksenia Czubakowska 17
Strony: 17–23
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – celem artykułu jest prezentacja rachunkowości jako zawodu księgowego. Metodologia badania – w opracowaniu zastosowano metody badawcze, metody dedukcji i indukcji oraz analizę literatury przedmiotu. Wynik – analizując literaturę przedmiotu wskazano historię rachunkowości oraz problemy deregulacji rachunkowości. Oryginalność/wartość – w artykule zaprezentowano rolę rachunkowości w działalności jednostek gospodarczych. Wskazano wielowiekową historię rachunkowości oraz koncepcje zmian zawodu księgowego, nawiązując do certyfikatu uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Słowa kluczowe: rachunkowość finansowa, ewolucja zawodu księgowego

ACCOUNTING VERSUS DEREGULATION OF A BOOK KEEPER OCCUPATION

Abstract:
Purpose – the purpose of the article is present accounting as a book-keeper’s occupation. Design/Methodology/approach – research methods, inductive and deductive reasoning, literature analysis. Findings – having analysed the literature, the author described the history of accounting and the issues of accounting deregulation. Originality/value – the paper presents the role of accounting in a business activity. It points to the very long history of accounting as well as the concept of changes of the book keeper occupation, in accordance with the certificate allowing to keep operate a book keeping service.
Keywords: financial accounting, the evolution of the accounting profession