Zeszyty naukowe
Autor: Joanna Góralska 57
Strony: 57-67
pdfpełen tekst
 
Streszczenie:
Cel – celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zakresu odpowiedzialności za rachunkowość jednostki gospodarczej. Metodologia badań – w opracowaniu zastosowano klasyczne metody badawcze, takie jak analiza literatury przedmiotu oraz metodę dedukcji. Wynik – analizując podstawowe akty prawne dotyczące tematu można wskazać osoby odpowiedzialne za prowadzenie rachunkowości w jednostkach oraz zakres ich odpowiedzialności. Oryginalność/Wartość – w artykule zestawiono i przeanalizowano najważniejsze akty prawne dotyczące odpowiedzialności za rachunkowość w przedsiębiorstwie oraz dokonano oceny regulacji prawnych.
Słowa kluczowe: rachunkowość, etyka zawodu

RESPONSIBILITY FOR THE ACCOUNTING UNIT IN THE LIGHT LEGAL REGULATIONS

Abstract:
Purpose – the aim of the following article is to introduce the range of responsibility for the accountancy of an economic unit. Design/Methodology/approach – classic research methods, such as the analysis of the subject literature and deduction have been employed here. Findings – by analysing the acts relating to the subject matter, figures responsible for keeping accountancy in units are to be indicated as well as the range of their responsibilities. Originality/value – basic acts relating to the responsibility for the accountancy in business have been set together, analysed and the issues of the legal basis have been evaluated.
Keywords: accountancy, professional ethics