Zeszyty naukowe
Autor: Stanisław Hońko, Jan Kowalczuk 79
Strony: 79–87
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – wskazanie pozycji aktywów i zobowiązań, których wycena wstępna lub bilansowa wymaga zastosowania rachunku dyskontowego zgodnie z MSR/MSSF. Metodologia badania – głównymi metodami badawczymi są studia literaturowe, a najważniejszym źródłem są regulacje w zakresie rachunku dyskontowego zawarte w MSR/MSSF. Tekst został uporządkowany zgodnie z podejściem dedukcyjnym. Wynik – rezultatem badań jest stwierdzenie, że rachunek dyskontowy powinien być stosowany przy wycenie większości pozycji sprawozdania finansowego. Oryginalność/Wartość – kompleksowy charakter analizy, umożliwiający całościową ocenę wytycznych MSR/MSSF w zakresie wykorzystania rachunku dyskontowego.
Słowa kluczowe: wycena w rachunkowości, sprawozdawczość finansowa, rachunek dyskontowy, przyszłe przepływy pieniężne

THE BILL DISCOUNTING AS AN INSTRUMENT FOR THE PROSPECTIVE VALUATION OF ACCOUNTING IN ACCORDANCE WITH IAS/IFRS

Abstract:
Purpose – to determine which balance sheet items require the use of a discount according to IAS/IFRS. Design/Methodology/approach – main research methods were literature studies, especially IAS/IFRS. Text is ordered according to the deductive attempt. Findings – an effect of deliberations is stating that discount should be applied in the valuation of most of the items of the financial statements. Originality/value – the comprehensive nature of the analysis, enabling an overall assessment guidelines of IAS/IFRS in the range of use of the discount account.
Keywords: valuation in accounting, financial reporting, discounting, future cash flows