Zeszyty naukowe
Autor: Monika Kaczurak-Kozak 89
Strony: 89–96
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – przedstawienie zagadnień z zakresu rachunkowości, w tym zasad ewidencji księgowej, dotyczących powiązań między budżetem a urzędem jednostki samorządu terytorialnego. Metoda badania – analiza istniejących przepisów i ich interpretacja, analiza literatury. Wynik – należy stwierdzić, iż istnieją przesłanki pozwalające na połączenie ksiąg rachunkowych budżetu i urzędu jednostki samorządu terytorialnego. Oryginalność/Wartość – artykuł posiada wartość poznawczą, dotyczącą problematyki ujednolicenia systemu rachunkowości prowadzonej w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego.
Słowa kluczowe: jednostka samorządu terytorialnego, ewidencja księgowa, połączenie

NORMALIZATION OF RELATIONSHIP BETWEEN BUDGET AND LOCAL GOVERNMENT OFFICE

Abstract:
Purpose – the purpose of the article is to present issues of accounting, including accounting rules regarding relationship occurring between the budget and the office of the local government unit. Design/Methodology/Approach – the analysis of prevailing regulations and their interpretation, the analysis of literature. Findings – it is possible the connection of the budget accounting books and the local government office. Originality/Value – the article has cognitive value concerning to the issue of accounting system unification conducted by the local government office.
Keywords: local government unit, accounting records, combination