Zeszyty naukowe
Autor: Kazimiera Winiarska 253
Strony: 253–261
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – przedstawienie propozycji przekrojów informacji dla menedżerów i częstotliwości ich przekazywania. Metodologia badania – w badaniu wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Badanie przeprowadzono wśród słuchaczy studiów podyplomowych: „Doradztwo i Rachunkowość Podatkowa” zorganizowanych przez Uniwersytet Szczeciński. Wynik – na podstawie uzyskanych odpowiedzi zaproponowano zestawy informacji dla menedżerów i podano częstotliwość ich sporządzania. Oryginalność/Wartość – badania w zakresie potrzeb informacyjnych zarządzających nie są często podejmowane. Artykuł wypełnia w pewnym zakresie lukę informacyjną związaną z tym zagadnieniem.
Słowa kluczowe: informacja; potrzeby informacyjne; częstotliwość przekazywania informacji

INFORMATION NEEDS ACCORDING TO MANAGERS

Abstract:
Purpose – the proposition of information scope for decision-making purposes as well as frequency of it submission to managers. Design/Methodology/approach – in the research diagnostic survey was implemented. The resarch was made among students of postgraduate studies: “Doradztwo i Rachunkowość Podatkowa” organized by University of Szczecin. Findings – based on given answer from respondents, the sets of information and frequency of their preparation were indicated. Originality/value – Research on the information needs of managers are not often taken. The article fills the information gap related to this issue.
Keywords: information; information needs; frequency of information provision