Zeszyty naukowe
Autor: Wanda Skoczylas, Piotr Waśniewski 243
Strony: 243–252
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – celem artykułu jest zbadanie wykorzystania w praktyce biegłego rewidenta wskaźników finansowych, sposobów ich prezentacji, obliczania i oceny Metodologia badania – analiza 21 raportów z badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych największych polskich niefinansowych spółek giełdowych. Wynik – ocena zakresu wykorzystywanych wskaźników finansowych w raportach biegłych rewidentów, ich poprawności obliczania i oceny. Oryginalność/Wartość – identyfikacja i krytyczna ocena stosowanych przez firmy audytorskie rozwiązań analizy wskaźnikowej, będącej podstawą przedstawienia czynników negatywnie wpływających na wyniki i sytuację finansową i tym samym zagrażających możliwości kontynuowania przez przedsiębiorstwo działalności w niezmniejszonym istotnie zakresie. Wskazanie na celowość wykorzystania w ocenie wskaźników finansowych obok porównań w czasie także porównań w przestrzeni.
Słowa kluczowe: wskaźniki finansowe, badanie sprawozdania finansowego, raport biegłego rewidenta

FINANCIAL RATIOS IN THE REPORT SUPPLEMENTING THE OPINION ON THE AUDIT OF FINANCIAL STATEMENT BY THE STATUTORY AUDITOR

Abstract:
Purpose – the aim of the article is a research into usage of financial ratios in the practise of the statutory auditor, their presentation, ways of calculating and evaluation. Design/Methodology/approach – analysis of 21 reports supplementing the opinion on the audit of consolidated financial reports of biggest Polish nonfinancial listed companies. Findings – assessment of the extent of the presentation of financial ratios in reports of statutory auditors. Originality/value – identification and critical evaluation of ratio analysis solutions applied by auditors, which is basis for presentation of factors negatively affecting on performance and financial situation and thereby threatening of going concern by enterprise activity in undiminished significantly extent. Pointing at the purpose of using financial ratios in the evaluation besides comparisons in the time also scope comparisons.
Keywords: financial ratios, financial statement audit, statutory auditor report