Zeszyty naukowe
Autor: Aleksandra Bryła 19
Strony: 19–26
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – prezentacja rachunku kosztów postulowanych jako elementy operatywnej rachunkowości zarządczej, wspomagającego różnorodne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem. Metodologia badania – studia literatury przedmiotu, zwłaszcza w zakresie możliwości wdrożenia rozwiązań modelu kosztów postulowanych w przedsiębiorstwach różnych branż. Wynik – rachunek kosztów postulowanych spełnia określone funkcje wewnątrz przedsiębiorstwa, tj. funkcję informacyjną, kontrolną, planowania, organizowania, koordynowania, motywowania, kalkulacyjna oraz sterowania. Oryginalność/Wartość – zastosowanie tej koncepcji we współczesnych przedsiębiorstwach pozwala na bieżące (w możliwym zakresie) oraz okresowe ujawnianie odchyleń powstałych w procesie produkcji lub świadczenia usług, ze wskazaniem przyczyn oraz komórek (ośrodków odpowiedzialności) i przedmiotu (usługi), którego dotyczą.
Słowa kluczowe:
rachunkowość zarządcza, zarządzanie kosztami, analiza odchyleń kosztowych

MANAGERIAL DIMENSION OF POSTULATED COST ACCOUNTING

Abstract:
Purpose – presentation of the postulated cost accounting as the operative system of management accounting, supporting various aspects of business management. Design/Methodology/Approach – literature studies, particularly with regard to the possibility of implementing postulated cost accounting solutions in various industries. Findings – postulated cost accounting fulfills important functions within the company, for example informative function, control, planning, organizing, coordinating, motivating, imputed and control.
Originality/Value – the application of this concept in modern enterprises allows you to show deviations – current and periodic reports, which were created in the production process or the provision of services, indicating the reasons and activity centers (responsibility centers) and object (services) to which they relate.
Keywords:
management accounting, cost management, estimation of cost deviations