Zeszyty naukowe
Autor: Paulina Bzymek-Iwanowicz 27
Strony: 27–36
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – celem artykułu jest przedstawienie  cen transferowych jako  zagadnienia interdyscyplinarnego, które dotyczy różnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa. W artykule zostaną przedstawione: pojęcie cen transferowych oraz zakres polskich regulacji podatkowych dotyczących cen transferowych. Rozważania te będą punktem wyjścia do dalszych badań autora mających na celu zaprezentowanie znaczenia systemu informacyjnego rachunkowości jako podstawowego źródła danych na potrzeby realizowania wymogów prawa podatkowego odnośnie cen transferowych oraz wpływu cen transferowych na jednostkowe sprawozdania finansowe podmiotów powiązanych. Metodologia badania – w artykule stosuje się takie metody badawcze jak analiza porównawcza, metoda indukcji, analiza krytyczna oraz wnioskowanie. Wynik – system informacyjny rachunkowości stanowi istotny zasób informacji o podmiocie dla celów cen transferowych. Ustawa o rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej nie przewidują szczególnych zasad wyceny lub narzędzi kontroli cen w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Oryginalność/Wartość – w artykule przedstawiono zagadnienie cen transferowych poprzez analizę wybranych przepisów prawnych oraz rozwiązań praktycznych zarówno w zakresie podatków, jak i rachunkowości.
Słowa kluczowe:
ceny transferowe, system informacyjny rachunkowości

TRANSFER PRICING AND ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM

Abstract:
Purpose – the purpose of this article is to show the importance of transfer pricing as an interdisciplinary issue that relates to a various aspects of functioning of the company. The paper presents: the concept of transfer pricing, the scope of Polish tax regulations regarding transfer pricing. These considerations are the starting point for further research of the author aimed at the presentation of the meaning of accounting information system as a primary source of data for the purposes of implementing the requirements of the tax law regarding transfer pricing and the impact of transfer pricing on the financial statements of related entities. Design/Methodology/approach – the paper applies research methods such as comparable analysis, induction, critical analysis and reasoning. Findings – accounting information system is an important resource of information about the entity for purposes of transfer pricing. The Accounting Act and International Financial Reporting Standards do not provide any specific rules for the valuation or price control tools with respect to transactions between related parties. Originality/value – the article presents the problem of transfer pricing by analyzing selected legal provisions and practical solutions both in terms of taxation and accounting.
Keywords:
transfer pricing, accounting information system