Zeszyty naukowe
Autor: Marzena Remlein 135
Strony: 135–145
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – zaprezentowanie rozwiązań stosowanych w procesie zarządzania środkami pieniężnymi grupy kapitałowej. Podjęto również próbę przybliżenia istoty cash poolingu oraz zidentyfikowania korzyści i kosztów jego stosowania w praktyce polskich grup kapitałowych. Metodologia badania – teza artykułu sprowadza się do stwierdzenia, że cash pooling jako instrument zarządzania środkami pieniężnymi przyczynia się do optymalizacji przepływów pieniężnych w grupie kapitałowej. W celu zdiagnozowania zakresu przedmiotowego artykułu wykorzystano metodę analizy literatury. Na potrzeby oceny efektywności cash poolingu zastosowano metodę analizy porównawczej oraz praktycznych rozwiązań. Wynik – zidentyfikowano korzyści cash poolingu:
– poprawa płynności finansowej grupy kapitałowej,
– minimalizacja kosztów finansowych,
– dodatkowe przychody z tytułu odsetek od lokaty bankowej,
– atrakcyjniejsze warunki umowy z bankiem.
Stosując cash pooling, grupa kapitałowa ponosi również koszty związane z wdrożeniem systemu zarządzania środkami pieniężnymi oraz koszty administrowania i zarządzanie tym systemem. Oryginalność/Wartość – cash pooling stanowi stosunkowo nowy, efektywny instrument zarządzania środkami pieniężnymi w grupie kapitałowej. W Polsce brak regulacji prawnych w tym zakresie, a mimo to popularność cash poolingu wzrasta.
Słowa kluczowe:
cash pooling, zarządzanie środkami pieniężnymi, grupa kapitałowa

CASH POOLING AS A INSTRUMENT OF CASH MANAGEMENT IN COMPANIES GROUP

Abstract:
Purpose – to present the solutions applied in the cash management of companies’ group. The paper describes the essence of cash pooling. It also shows the benefits and the costs of cash pooling. Design/Methodology/approach – the argument of the article is cash pooling as a instrument of cash management contributes to the optimization of cash flows of companies’ group. Research methods: analysis of the literature, comparative analysis and practical solutions. Findings – the benefits of cash pooling:
a) improve liquidity of companies’ group;
b) minimization of the financial costs;
c) additional interest income from bank deposits;
d) attractive terms of the agreement with the bank.
The implementation costs of the cash management system and the costs of administration and management of this system. Originality/value – cash pooling is a new, efficient cash management instrument in companies’ group. In Poland, There is no regulation in this area and the popularity of cash pooling is increasing.
Keywords:
cash pooling, cash management, companies’ group