Zeszyty naukowe
Autor: Marcin Skulmowski 147
Strony: 147–157
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – zaprezentowanie roli i zadań rachunku kosztów zorientowanego na zarządzanie kontraktami długoterminowymi oraz wskazanie mankamentów stosowania tradycyjnego modelu ustalania kosztów produkcji budowlano-montażowej. Metodologia badania – w artykule zastosowano metodę analizy źródeł oraz metodę dedukcji i indukcji. Wynik – przedsiębiorstwa budowlano-montażowe, stosując rozliczanie kosztów według kluczy podziałowych mogą błędnie określać rzeczywiste koszty oferowanych usług. Oryginalność/Wartość – syntetyczne ujęcie tradycyjnego rachunku kosztów i jego znaczenia w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Słowa kluczowe:
informacja, rachunkowość, kontrakty długoterminowe

COST ACCOUNT IN THE PROCESS OF COST MANAGEMENT IN CONSTRUCTION ENTERPRISES

Abstract:
Purpose – present role and responsibilities of the accounting system-oriented management of long-term contracts and an indication of the shortcomings of the use of the traditional model of determining the costs in the accounting system of construction companies. Design/Methodology/approach – article uses the method of analysis of the sources and the method of deduction and induction. Findings – construction companies using the cost accounting allocation keys may incorrectly determine the actual cost of services. Originality/value – synthetic approach to traditional cost accounting, cost classification in different structures and their meaning in management of enterprise.
Keywords:
accounting, information, long-term contracts