Zeszyty naukowe
Autor: Marek Jasztal 67
Strony: 67–75
pdfpełen tekst
 
Streszczenie:
Cel – Określenie kierunków wdrożenia i realizacji celów kontroli zarządczej w obszarze wykorzystywania środków europejskich przez jednostki sektora finansów publicznych realizujące zadania w obszarze bezpieczeństwa publicznego na przykładzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.
Metodologia badania – Analiza aktów prawnych oraz wewnętrznych regulacji Policji, metoda indukcji oraz dedukcji.
Wynik – Dostęp do środków europejskich powinien być wspierany monitoringiem i badaniem ich procesowego wykorzystywania, co jest możliwe dzięki wykorzystaniu mechanizmów kontroli zarządczej.
Oryginalność/Wartość – Wskazanie procedur kontroli zarządczej w zakresie wykorzystania środków europejskich.
Słowa kluczowe: środki europejskie; kontrola wykorzystania; mechanizmy kontroli zarządczej

MANAGEMENT CONTROL OF USING EUROPEAN UNION FUNDING SOURCES IN THE VOIVODESHIP POLICE HEADQUATERS IN SZCZECIN

Abstract:
Purpose – The aim of this study is to determine the directions of implementation and execution of assumptions of managerial control in range of European funds’ absorption by the authorities of general government sector which are responsible for public security on the example of the Voivodeship Police Headquaters in Szczecin.
Design/Methodology/approach – Analysis of legal acts and internal materials of Police, inductive and deductive reasoning.
Findings – Access to European funds has to be supported with monitoring and evaluation on implementation, which is possible thanks to using management control techniques.
Originality/value – Pointing management control techniques which may be used to control the usage of European funds.
Keywords: European funds, usage control, mechanism of management control