Zeszyty naukowe
Autor: Bożena Nadolna 121
Strony: 121–131
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem artykułu jest ocena zakresu wdrożenia i sposobu funkcjonowania kontroli zarządczej w obszarze przestrzegania zasad etycznego postępowania pracowników w wybranych jednostkach sektora finansów publicznych, a w szczególności w jednostkach samorządu terytorialnego.
Metodologia badania – Badania ankietowe przeprowadzone w jednostkach sektora finansów publicznych, głównie gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostkach samorządu terytorialnego.
Wynik – Badania potwierdziły, że w ocenianych jednostkach sektora finansów publicznych trwa proces skutecznego wdrażania kontroli zarządczej w obszarze przestrzegania etycznych zachowań. Nie wszystkie elementy tej kontroli są wdrażane równie efektywnie. Tylko połowa z badanych jednostek szacowała ryzyko konsekwencji nieetycznych zachowań pracowników i kierownictwa jednostki.
Oryginalność/Wartość – Niewielka liczba badań z tego obszaru funkcjonowania kontroli zarządczej w kraju.
Słowa kluczowe: kontrola zarządcza, etyka, badania ankietowe

OBSERVANCE OF THE PRINCIPLES OF ETHICAL PROCEEDINGS AS A SUBJECT OF MANAGEMENT CONTROL IN SELECTED PUBLIC SECTOR UNITS. THE RESULTS OF THE SURVEY

Summary:
Purpose – The purpose of this article is to assess the extent of implementation and the functioning of management control in the area of the observance of ethical behavior of employees in selected units of the public sector, particularly in local government units.
Research methodology – survey conducted in 288 public sector units, mainly municipal, district and provincial local government units.
Result – Tests have confirmed that evaluated public sector units in the process of effective implementation of management control in the area of compliance and promoting ethical behavior. Not all the elements are implemented as effectively. Only half of the surveyed units estimated the risk of the consequences of unethical behavior of employees and management of the entity.
Originality/value – Lack of research in this field in the country.
Keywords: management audit, ethics, surveys