Zeszyty naukowe
Autor: Bartłomiej Nita 133
Strony: 133–144
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem opracowania jest ukazanie ograniczeń tradycyjnych metod oceny projektów inwestycyjnych w sektorze publicznym oraz wskazanie możliwości zastosowania w tym sektorze opcji realnych, jako zaawansowanych narzędzi budżetowania kapitałów uwzględniających ryzyko.
Metodologia badania – Metodyka przyjęta w opracowaniu uwzględnia wnioskowanie prowadzące do uogólnień w zakresie zastosowania opcji realnych w sektorze publicznym. Wykorzystano w tym celu ustalenia innych badaczy i autorskie uporządkowanie analizowanych problemów.
Wynik – Uzyskane wyniki wskazują możliwości i zasadność stosowania podejścia opcyjnego do oceny projektów inwestycyjnych w sektorze publicznym, a także wskazują na trudności z tym związane.
Oryginalność/Wartość – Oryginalność artykułu zawiera się w uzasadnieniu, że z jednej strony opcje realne stanowią nowoczesny instrument budżetowania kapitałów, uwzględniający ryzyko projektów inwestycyjnych w sektorze publicznym, z drugiej wymagają od menedżerów sektora publicznego zmiany myślenia ukierunkowanego na tradycyjną analizę kosztów i korzyści oraz techniki oparte na dyskontowaniu przepływów pieniężnych.
Słowa kluczowe: opcje realne, sektor publiczny

REAL OPTIONS IN RISK MANAGEMENT IN PUBLIC SECOTR

Abstract:
Purpose – The purpose of this paper is to show the limitations of traditional methods of investment appraisal in the public sector and to indicate the possible uses of real options as advanced tools of capital budgeting taking into account risk.
Design/Methodology/approach – Methodology adopted in the paper takes into account the deductive reasoning leading to general conclusions on the application of real options in the public sector. The findings of other researcher as well as the Autor’s own conclusions were elaborated.
Findings – The results include the description of the possibilities and rationales of the option approach to the evaluation of investment projects in the public sector and indication of the difficulties associated with it.
Originality/value – The originality of the article is supported by the conclusions that on the one hand real options are modern instruments of capital budgeting taking into account the risk of investment projects in the public sector, on the other hand require public sector managers think differently and focusing not only on traditional cost-benefit analysis and techniques based on discounted cash flows.
Keywords: real options, public sector