Zeszyty naukowe
Autor: Thomas Arkan 13
Strony: 13–26
DOI: 10.18276/frfu.2016.79-01
pdfpełen tekst

Abstract
The purpose of this article is to investigate the importance of financial ratios derived from financial statements to predict stock price trends in emerging markets. A statistical examination to the prediction power of 12 financial ratios was tested depending on data of 15 companies distributed on 3 sectors for the years 2005–2014 in the Kuwaiti financial market. An equation to estimate the stock price in each sector was built according to the multiple regression model after eliminating non-effective variables with the STEP-WISE method. The results showed that some ratios could give strong positive and significant relationships to stock price behaviour and trends, the most effective ratios on the stock price for the industrial sector are ROA, ROE and net profit ratio. Also the most effective ratio on the stock price for the service sector was the ROA, ROE, P/E and EPS ratio and the same for the investment sector. This study concluded that it could rely on a set of financial ratios for each sector to predict stock price, the decision maker of such investors can rely on the financial analysis presented by the financial ratios when making financial and operational decisions.
Keywords: financial ratios, stock price

ZNACZENIE WSKAŹNIKÓW FINANSOWYCH W PRZEWIDYWANIU TENDENCJI CEN AKCJI: STUDIUM PRZYPADKU DLA RYNKÓW WSCHODZĄCYCH

Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest zbadanie znaczenia wskaźników finansowych obliczanych na podstawie sprawozdań finansowych w przewidywaniu tendencji cen akcji na rynkach wschodzących. Przeprowadzono badanie statystyczne mocy predykcyjnej 12 wskaźników finansowych na podstawie danych z 15 spółek rynku finansowego w Kuwejcie reprezentujących 3 sektory w okresie 2005–2014. W celu oszacowania ceny akcji w danym sektorze, dla każdego z nich skonstruowano odrębne równanie z wykorzystaniem modelu regresji wielorakiej, eliminując zmienne nieefektywne za pomocą metody STEPWISE. Wyniki pokazały, że niektóre wskaźniki wykazują silnie dodatnie i istotne związki z zachowaniem się cen akcji i tendencjami w zakresie ich kształtowania się, przy czym najbardziej efektywne w sektorze przemysłowym okazały się wskaźniki: ROA, ROE oraz zysk netto. Podobnie rzecz przedstawiała się w pozostałych dwóch sektorach, usług i inwestycyjnym, gdzie najbardziej efektywne były wskaźniki: ROA, ROE, P/E oraz EPS. W badaniu stwierdzono, że – przewidując ceny akcji – w każdym sektorze można opierać się na zestawie wskaźników finansowych; inwestor może polegać na analizie finansowej przedstawionej za pomocą wskaźników finansowych przy podejmowaniu decyzji finansowych i operacyjnych.
Słowa kluczowe: wskaźniki finansowe, cena akcji