Zeszyty naukowe
Autor: Jacek Barburski 27
Strony: 27–40
DOI: 10.18276/frfu.2016.79-02
pdfpełen tekst

Streszczenie
Głównym celem artykułu jest zbadanie zależności pomiędzy rozmiarami działalności a strukturą majątkową i kapitałową oraz rentownością przedsiębiorstw, natomiast celem cząstkowym jest dokonanie charakterystyki statystycznej empirycznych rozkładów wskaźników określających strukturę majątkową i kapitałową przedsiębiorstw. Hipotezami badawczymi są przypuszczenia, że istnieją zależności pomiędzy (H1) rozmiarami działalności a strukturą majątkową i kapitałową oraz (H2) rozmiarami działalności a rentownością przedsiębiorstw. Badanie przeprowadzono na przykładzie przedsiębiorstw budowlanych notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, zarówno na rynku głównym, jak i rynku NewConnect, dla danych przekrojowych w latach 2011–2014. Do weryfikacji hipotez wykorzystano analizę korelacji. W wyniku weryfikacji hipotezy pierwszej (H1) stwierdzono, że tylko w niektórych przypadkach, w zależności od przyjętych zmiennych oraz roku, istnieje statystyczna zależność pomiędzy rozmiarami działalności a strukturą majątkową i kapitałową przedsiębiorstw. Natomiast w wyniku badania hipotezy drugiej (H2), mówiącej o zależności pomiędzy rozmiarami działalności a rentownością, wykazano brak statystycznej zależności w każdym analizowanym przypadku. Ponadto, za pomocą testu Shapiro-Wilka, stwierdzono, że rozkłady empiryczne wskaźnika udziału kapitałów własnych w pasywach ogółem, jako zmiennej określającej ogólną strukturę kapitału, w latach 2011–2014 nie różnią się istotnie od rozkładu normalnego.
Słowa kluczowe: struktura kapitału a rozmiary działalności, rentowność a rozmiary działalności, analiza korelacji

THE SIZE OF BUSINESS VERSUS THE STRUCTURE OF CAPITAL AND ASSETS AND PROFITABILITY OF CONSTRUCTION COMPANIES LISTED ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE

Abstract
The of this paper mainly aims to investigate the relationship between the size of business and the structure of assets and capital and profitability and companies’ operations. A statistical characterisation of the empirical distributions of indicators of the structure of companies’ assets and capital is the author’s subtarget. The author investigates an assumed relationship between the size of business (H1) and the structure of assets and capital, and (H2) the size of the business and profitability of business operations. The study focuses on construction companies listed on the Warsaw Stock Exchange, both on the main floor and the NewConnect OTC market, and relies on cross-sectional data for 2011–2014. In order to verify the hypothesis, the author uses correlation analysis. As a result of verification of the first research hypothesis (H1) the author established that that in some cases, depending on the choice of analysed variables and the year, there exists a statistical relationship between the size of operations and the structure of assets and capital. On the other hand, analysis of the second hypothesis (H2) i.e., the hypothesis assuming the existence of a relationship between the size of the operations and profitability, revealed no statistical significance in any of the cases under analysis. In addition, using the Shapiro-Wilk, the author found that the empirical distribution rate of the share of shareholders’ equity to total liabilities and shareholders’ equity as a variable determining overall capital structure is not significantly different from normal distribution in each of the cases under analysis.
Keywords: structure of capital versus size of business, profitability versus size of business, correlation analysis