Zeszyty naukowe
Autor: Monika Bolek 41
Strony: 41–56
DOI: 10.18276/frfu.2016.79-03
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Celem badania w niniejszym artykule jest analiza związku płynności finansowej i wzrostu przedsiębiorstwa w kontekście posiadanego potencjału wzrostu. Weryfikowana hipoteza brzmi: płynność finansowa jest związana ze wzrostem spółek posiadających wyższy potencjał wzrostu.
Metodologia badania – Badania panelowe przeprowadzono na grupie niefinansowych przedsiębiorstw notowanych na NewConnect w latach 2007–2014 i wykorzystano niektóre rozwiązania związane z pomiarem wzrostu i potencjału zaproponowane przez Danbolta, Hirsta i Jonesa.
Wynik – W wyniku przeprowadzonych badań zweryfikowano pozytywnie hipotezę stwierdzając, że płynność finansowa mierzona dynamicznymi miarami: cyklem konwersji gotówkii cash flow z działalności operacyjnej wpływają na osiągany wzrost przedsiębiorstwa.
Oryginalność/wartość – Jako oryginalną wartość można uznać wybór płynności finansowej i ocenę jej związku ze wzrostem przedsiębiorstwa, co może wskazać drogę do jego osiągania menedżerom podejmującym decyzje w tym obszarze. Dodatkowo przedstawiono potencjał wzrostu mierzony Q Tobina wskazując również na kapitał intelektualny tworzący potencjał przedsiębiorstwa do wzrostu i w tym kontekście przeprowadzono badania związku płynności ze wzrostem.
Słowa kluczowe: płynność finansowa, wzrost, potencjał wzrostu

COMAPNY GROWTH AND IT’S FINANCIAL LIQUIDITY IN THE CONTEXT OF GROWTH POTENTIAL BASING ON COMPANIES LISTED ON NEWCONNECT

Abstract
Purpose – The purpose of the study is to analyze the relationship between liquidity and growth of companies in the context of its potential for growth. Verified hypothesis is: liquidity is associated with the growth of companies with higher growth potential.
Research methodology – Panel surveys conducted on a group of non-financial companies listed on NewConnect in the years 2007–2014 and used some of the solutions for the measurement of growth and the potential offered by Danbolt, Hirst and Jones.
Result – The result of the research is a statement that liquidity measured by dynamic metrics: the cash conversion cycle and cash flow from operating activities affect the growth of the company in the group of companies with the potential of growth.
Originality/value – the choice of liquidity and evaluating its relationship with the growth of companies, and the proof that dynamic measures of financial liquidity are related to growth when a company has the potential to grow.
Keywords: financial liquidity, company growth, growth potential