Zeszyty naukowe
Autor: Tomasz Miziołek, Adam Zaremba 87
Strony: 87–100
DOI: 10.18276/frfu.2016.79-06
pdfpełen tekst

Streszczenie

Cel – Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie koncepcji indeksowania fundamentalnego, czyli ważenia składników portfela inwestycyjnego przy pomocy wartości fundamentalnych, a także zweryfikowanie zasadności jej wykorzystania na polskim rynku akcji.
Metodologia badania – W ramach badania tworzono portfele ważone fundamentalnie według wartości księgowej, zysków, sprzedaży oraz dywidend, a następnie ich wyniki oceniano przy pomocy wskaźników bazujących na modelu CAPM. Obliczenia objęły notowania polskich spółek z lat 2002–2015.
Wynik – Portfele indeksowane fundamentalnie przynosiły historycznie wyższe stopy zwrotu aniżeli klasyczny portfel ważony kapitalizacją, jednak różnice nie były istotnie statystycznie. Relatywna przewaga utrzymywała się również po skorygowaniu wyników o ryzyko oraz koszty transakcyjne.
Oryginalność/wartość – Jest to pierwsze badanie zagadnienia indeksowania fundamentalnego na polskim rynku akcji.
Słowa kluczowe: indeksowanie fundamentalne, inwestowanie w wartość, koszty transakcyjne, polski rynek akcji, GPW, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

FUNDAMENTAL INDEXATION ON THE POLISH STOCK MARKET

Abstract
Purpose – The aim of this paper is to present the concept of fundamental indexation and to test its applicability in the Polish market.
Design/methodology/approach – We form portfolios weighted according to net profits, sales, book value, and dividends, and evaluate their performance with CAPM-based measures. The calculations are based on the performance of stocks in the Polish market within the years 2002–2015.
Findings – Fundamentally indexed portfolios delivered higher risk-adjusted returns than a standard capitalization-weighted portfolio, but the differences were predominantly statistically insignificant. The abnormal performance remained positive after considering trading costs.
Originality/value – It is the first study of the fundamental indexation in the Polish market.
Keywords: fundamental indexation, value investing, trading costs, Polish stock market, WSE, Warsaw Stock Exchange