Zeszyty naukowe
Autor: Joanna Olbryś, Michał Mursztyn 101
Strony: 101–112
DOI: 10.18276/frfu.2016.79-07
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Głównym celem pracy była analiza empiryczna głębokości rynku jako jednego z wymiarów płynności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Dodatkowym celem było badanie wrażliwości uzyskanych wyników na wybór okresu, z uwzględnieniem całej próby statystycznej (styczeń 2005–czerwiec 2015) oraz trzech jednakowo licznych podokresów: przed kryzysem, kryzys, po kryzysie.
Metodologia badania – Badaniem objęto 53 spółki, w podziale na grupy firm dużych, średnich i małych. Wykorzystano bazę śróddziennych, sekundowych danych transakcyjnych. Z powodu braku dostępu do informacji dotyczących cen i wolumenów zleceń kupna i sprzedaży na giełdzie warszawskiej, zastosowano algorytm klasyfikacji stron transakcji w celu identyfikacji transakcji inicjowanych przez kupujących (buy) i sprzedających (sell). Na podstawie wyników klasyfikacji dokonano aproksymacji wymiaru głębokości rynku poszczególnych papierów wartościowych z wykorzystaniem tzw. order ratio (OR), czyli współczynnika wyrażającego stosunek różnicy pomiędzy wolumenem transakcji sklasyfikowanych jako buy i transakcji sklasyfikowanych jako sell, do skumulowanego wolumenu wszystkich transakcji w danym dniu.
Wynik – Zgodnie z literaturą, duże wartości indykatora OR oznaczają małą głębokość rynku danego papieru wartościowego oraz jego niską płynność. Małe wartości tego współczynnika informują o dużej głębokości rynku oraz wysokiej płynności. Najmniejsze wartość indykatora OR stwierdzono w przypadku najbardziej płynnych spółek (np. KGH, OPL, PEO, PKN, PKO). Ponadto, wyniki empiryczne nie ujawniły wyraźnego efektu wielkości spółki oraz wykazały odporność na wybór okresu badania.
Oryginalność/wartość – Zgodnie z wiedzą autorów, analogiczne badania nie były dotąd prowadzone na polskim rynku giełdowym.
Słowa kluczowe: wymiary płynności rynku, głębokość rynku, algorytmy klasyfikacji stron inicjujących transakcje

MARKET DEPTH AS ONE OF MARKET LIQUIDITY DIMENSIONS ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE

Abstract
Purpose – The main aim of the paper was an empirical analysis of market depth as one of themarket liquidity dimensions on the Warsaw Stock Exchange. The additional goal was a robustness analysis of results obtained with respect to the whole sample period January 2005–June 2015, and three adjacent subsamples of equal size: the pre-crisis, crisis, and post-crisis periods.
Design/methodology – 53 WSE-listed companies from three size groups have been investigated. The high frequency data was utilized. As the data set do not identify a trade direction, firstly a trade classification algorithm was employed to infer trade sides. Next the proxies of market depth were calculated using the so-called order ratio (OR).
Findings – According to the literature, a high order ratio denotes high market depth and low liquidity. A small order ratio denotes small market depth and high liquidity. The empirical results reveal the smallest value of the OR indicator for the most liquid assets (e.g. KGH, OPL, PEO, PKN, PKO). Moreover, the results turned out to be robust to the choice of the sample and rather do not depend on a firm size.
Originality/value – To the best of the authors’ knowledge, no such research has been undertaken for the Warsaw Stock Exchange thus far.
Keywords: dimensions of market liquidity, market depth, trade classification algorithms