Zeszyty naukowe
Autor: Dmytro Osiichuk 113
Strony: 113–123
DOI: 10.18276/frfu.2016.79-08
pdfpełen tekst

Abstract
Based on existing empirical evidence and the theoretical model developed by Akerlof (1970), the paper offers an explanation of the IPO valuation premium puzzle. When choosing between an IPO and a sell out as possible options of going public, an increasing number of companies prefer the latter despite the fact that the IPO potentially offers higher valuation premiums. The conclusions derived by means of a critical review of the empirical literature suggests that this phenomenon is mainly shaped by the factor of information asymmetry, which prompts the analogy with the ‘lemons’ market. Akerlof’s model helps clarify the IPO valuation premium puzzle, however, some important deviations from the predictions of the normative analysis are observed in practice, which, as demonstrated in the paper, can be explained by the influence of behavioural factors. We postulate that the validity of the theoretical models, which explain the valuation puzzles, hinges upon the assumptions regarding market efficiency and rationality of the market participants. We systematize those assumptions and make conclusions regarding their relevance in case of the phenomenon in question. The paper explains how the market mechanisms, for example, the dual-track IPOs, allow overcoming the problem of information asymmetry and, possibly, eliminating the valuation anomalies.
Keywords: IPO valuation premium puzzle, acquisition, information asymmetry

ANALIZA ANOMALII WYCENY PIERWOTNYCH OFERT PUBLICZNYCH: CZYNNIK ASYMETRII INFORMACJI

Streszczenie
Bazując na wynikach badań empirycznych i modelu Akerlofa (1970), artykuł przedstawia wyjaśnienie anomalii wyceny ofert publicznych. Wybierając między pierwotną ofertą publiczną a przejęciem przez inną spółkę, coraz większa liczba firm wybiera tę ostatnią opcję, mimo że IPO potencjalnie oferuje wyższą premię cenową. Wnioski wyciągnięte na podstawie krytycznego przeglądu literatury empirycznej sugerują, że badane zjawisko jest spowodowane czynnikiem asymetrii informacji, co z kolei powoduje analogię z modelem Akerlofa, który pomaga wyjaśnić anomalię wyceny pierwotnych ofert publicznych. Jednak w praktyce są obserwowane znaczące odchylenia rezultatów firm sprzedawanych w ramach IPO od wniosków analizy normatywnej (gorsze w porównaniu do oczekiwań wskaźniki działalności operacyjnej; zbyt wysokie premie przy przęjęciach), które mogą być wywołane wpływem czynników behawioralnych. Przedstawione argumenty wskazują, że poprawność modeli teoretycznych analizowanych w artykule zależy od założeń odnośnie efektywności informacyjnej rynku finansowego oraz racjonalności jego uczestników. Artykuł zawiera również systematyzację tych założeń oraz prezentuje wnioski odnośnie ich trafności przy analizie przedstawionych anomalii wyceny, a także pokazuje, jak mechanizmy rynkowe takie jak ‘dual-track’ IPO pomagają rozwiązać problem asymetrii informacji i wyeliminować anomalie wyceny.
Słowa kluczowe: anomalie wyceny pierwotnych ofert publicznych, przejęcie, asymetria informacji