Zeszyty naukowe
Autor: Anna Gondek 213
Strony: 213–225
DOI: 10.18276/frfu.2016.79-16
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Zestawienie makroekonomicznych teorii rozwoju i wzrostu gospodarczego z teoriami przedsiębiorstw w celu znalezienia powiązań między gospodarką narodową a przedsiębiorstwami, a także znalezienie uzasadnienia dla badania aspektów makroekonomicznych w kontekście zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Wskazanie czynników makroekonomicznych wpływających na wartość przedsiębiorstwa.
Metodologia – Analiza literatury z zakresu makroekonomii, polityki gospodarczej, historii myśli ekonomicznej, a także z teorii przedsiębiorstw i zarządzania wartością przedsiębiorstwa.
Wynik – Syntetyczne zestawienie czynników makroekonomicznych, wskazanych w literaturze polskiej i zagranicznej, uznanych za istotne ze względu na ich możliwość wpływu na wartość przedsiębiorstwa.
Oryginalność/wartość – Makroekonomiczne teorie rozwoju i wzrostu gospodarczego oraz teorie przedsiębiorstw rozwijają się odrębnie, natomiast koncepcja zarządzania wartością przedsiębiorstwa jest łącznikiem pomiędzy podejmowanymi w tych dziedzinach zagadnieniami, co dotychczas w literaturze nie zostało dostrzeżone. Nieliczni autorzy wskazują na różne pojedyncze zmienne makroekonomiczne wpływające na wartość przedsiębiorstw, które to zostały zebrane łącznie w niniejszym opracowaniu.
Słowa kluczowe: wzrost gospodarczy, teorie przedsiębiorstw, wartość przedsiębiorstwa

THE VALUE AS THE CATEGORY LINKING THEORIES OF THE GROWTH IN THE ECONOMY WITH THEORIES OF ENTERPRISE

Abstract
Purpose – Connection macroeconomic theories of the development and the growth in the economy with theories of enterprises in order to find links between the national economy and enterprises, as well as finding grounds for studying macroeconomic aspects in the context of value based management. Showing macroeconomic factors influencing the goodwill.
Methodology – Critical analysis of literature in macroeconomics, economic policy, history of economics, as well as from the theory of enterprises and managing the goodwill.
Findings – Synthetic connection of macroeconomic factors, indicated in Polish and foreign literature, regarded significant on account of their possibility of the influence on the goodwill.
Originality – Macroeconomic theories of the development and the growth in the economy as well as theories of enterprises develop separately, however concept of value based management is a link between issues taken in these fields what so far in literature was not noticed. Few authors points at different single macroeconomic variables influencing the value of enterprises, which were gathered together in this paper.
Keywords: growth in the economy, theories of enterprises, a value of the enterprise