Zeszyty naukowe
Autor: Marek Jabłoński 227
Strony: 227–244
DOI: 10.18276/frfu.2016.79-17
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Celem artykułu jest przedstawienie problematyki ujawniania charakterystyki modelu biznesu w sprawozdaniach okresowych przedsiębiorstw. Przedstawiono nowe podejście do przedstawiania potencjału firm przy pomocy opisu modelu biznesu stosowanego przez przedsiębiorstwo oraz intencji strategicznych zarządów firm. Problem opisywania modelu biznesu w sprawozdaniach okresowych jest nowym zagadnieniem i stanowi ważny obszar eksploracji naukowych, jak i poszukiwania praktycznych rozwiązań. Dotychczasowe rozwiązania światowe nie są jednoznaczne, prezentowane są różne podejścia w tym zakresie. Nie ma zgody co do ostatecznego rozwiązania, które mogłoby być uznane za pewien standard. Ważną rolę w zakresie uwzględnienia modelu biznesu w sprawozdawczości przedsiębiorstw ma tzw. Raport Zintegrowany.
Metodologia badania – Dokonano szerokiego przeglądu literatury przedmiotu, a także zaprezentowano wybrane interpretacje na temat miejsca i roli pojęcia modelu biznesu w raportach finansowych, w tym stanowiska prezentowane przez członków ASAF – Accounting Standards Advisory Forum. W części badawczej pracy dokonano badań jakościowych, które objęły trzy wybrane zintegrowane raporty polskich przedsiębiorstw, które oceniono z punktu widzenia identyfikacji atrybutów modelu biznesowego.
Wyniki – Na podstawie przeglądu literatury przedmiotu oraz badań własnych należy stwierdzić, że istnieje potrzeba zbudowania jednolitych ram definicyjnych oraz konceptualnych dla realizacji procesu przedstawiania istoty modelu biznesowego w sprawozdaniach okresowych przedsiębiorstw. Należy także zwiększać świadomość oraz wiedzę wśród przedsiębiorców na temat potrzeby, formy i jakości ujawniania modelu biznesu w sprawozdaniach okresowych.
Oryginalność/wartość – Zwrócenie uwagi na nowy sposób raportowania okresowego przedsiębiorstw z punktu widzenia ujawniania informacji na temat modelu biznesowego. Dokonano szerokiego przeglądu literatury przedmiotu, wskazano nowe trendy i proponowane nowe rozwiązania. Badania wykazały, że istnieje problem osadzenia koncepcji modelu biznesu w sprawozdawczości finansowej. Dotychczasowe doświadczenia wskazują na szereg problemów i przypadków niezrozumienia istoty modelu biznesu oraz intencji zarządczych w kontekście informowania interesariuszy o potencjale przedsiębiorstwa.
Słowa kluczowe: model biznesu, sprawozdanie finansowe, raport zintegrowany, intencje zarządcze, zdolności operacyjne

BUSINESS MODEL IN THE PERIODIC REPORTS OF CORPORATE REPORTING – INTENTIONS AND RESULTS

Abstract
Purpose – The purpose of this article is to present the problems of location characteristics of the business model in the periodic reports of enterprises. The paper presents a new approach to presenting of strategic potential of companies with the using of business model description and the presentation of management intent. The problem of describing the business model of periodic reports is a new issue and is an important area of scientific exploration and the search for practical solutions. Existing global solutions in this field are not conclusive. Are presented different approaches in this regard. There is no consensus as to the final solution, which could be considered a standard. An important role for the new solutions of performance reporting and business model are so called Integrated Reports.
Research methodology – In article was presented review of the literature as well and selected interpretations on the place and role of the concept of the business model in financial reports. Was presented opinions prepared by members of the ASAF – Accounting Standards Advisory Forum. In the research part of the work were carried out qualitative research, which included three selected integrated reports of Polish companies, which have been assessed from the point of view of identification attributes of the business model.
Result – On the base of a broad review of the literature and own research it is reasonable to say that is a need for a unification a definitional and conceptual framework for the process to present the essence of the business model in the periodic reports of enterprises. It should also increase awareness and knowledge among entrepreneurs about the need, form and presentation of business model in the periodic reports.
Originality/value – In article indicated the new way of finance reporting of enterprises in terms of disclosure of information on the business model. Was presented a review of the literature. Was identified new trends and proposed new solutions. Studies have shown that are a problems in presenting of concept of the business model in financial reporting. Business cases suggests a problems and cases of misunderstanding of the essence of the business model in the context of informing potential stakeholders of the company.
Keywords: business model, financial statements, integrated report, management intent, operating capability