Zeszyty naukowe
Autor: Aldona Kamela-Sowińska 257
Strony: 257–266
DOI: 10.18276/frfu.2016.79-19
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Celem artykułu jest wskazanie problemów i barier, jakie musi pokonać uczelnia państwowa, aby dokonać komercjalizacji własności intelektualnej (WI), oraz wskazanie na obszary możliwych rozwiązań, jakie mogłaby zaoferować nauka. Komercjalizacja własności intelektualnej obejmuje zagadnienia prawne, podatkowe, księgowe, w tym problemy jej wyceny, co wymaga kompleksowego podejścia i znacznego wsparcia nauki w postaci wypracowania wzorców, schematów, wytycznych i wskazówek ułatwiających w praktyce przeprowadzenie omawianego procesu.
Metodologia badania – Jako podmiot analizy przyjęto uczelnię wyższą, pominięto natomiast spółkę celową jako podmiot rozważań. Wykorzystano funkcję praktyczną wiedzy ekonomicznej polegającą na możliwości jej wykorzystania do doboru i kwantyfikacji celów gospodarczych, do projektowania systemów i celów organizacyjnych, do doboru zasobów, aby efektywnie uzyskiwać zakładane cele. Z punktu widzenia nauk prawnych w artykule zastosowano metodę badania teoretycznoprawnego i badania nad stanem i funkcjonowaniem prawa obowiązującego.
Oryginalność/wartość – W artykule wskazano na bariery komercjalizacji WI, jakimi są niespójne przepisy prawa lub ich brak, co przedstawiono na przykładzie dwóch problemów, tj. wielości uregulowań terminów „badania” i „rozwój” oraz zdolności aportowej własności intelektualnej. Konkluzje wynikające z artykułu mają charakter postulatywny, a ich celem jest wskazanie obszarów do dalszych szczegółowych badań naukowych oraz postulat wprowadzenia uregulowań w zakresie rachunkowości i podatków precyzujących zagadnienia z analizowanego obszaru.
Słowa kluczowe: własność intelektualna, komercjalizacja, badania i rozwój, rachunkowość, aport

INTELLECTUAL PROPERTY COMMERCIALIZATION

Abstract
Current economy, emphasizes innovativeness and manages the knowledge, the results on research and development works and is one of the most vital elements which determines the development the whole economy and particular company. This fact motivates universities to a wider engagement into research and development work and its commercialization. The aim of this article is to show the selected obstacles and barriers in the procedures of commercialization research and development works by polish universities.
Keywords: intellectual properly, commercialization, research and development ,contribution in kind