Zeszyty naukowe
Autor: Sławomir Jankiewicz, Piotr Grądzik 245
Strony: 245–255
DOI: 10.18276/frfu.2016.79-18
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Syntetyczna ocena wpływu zwiększenia ilości elektrowni wiatrowych w Polsce na wartość operatorów systemu dystrybucji energii elektrycznej.
Metodologia badania – Zastosowano głównie metodę analizy opisowej i porównawczej, a także metodę historiograficzną. Ponadto, wykorzystano własne doświadczenia i spostrzeżenia zebrane w trakcie współpracy z jednym z operatorów systemu dystrybucji energii elektrycznej w Polsce i Niemczech.
Wynik – Zwiększenie ilości energii elektrycznej wytwarzanej z wiatru wpłynie negatywnie na wartość operatorów systemu dystrybucji. Spowodowane to będzie m.in. problemami w zarządzaniu siecią, by prawidłowo funkcjonowała przy dużej zmienności obciążenia oraz zwiększonymi wydatkami ponoszonymi na rozbudowę sieci w porównaniu z podłączeniem tradycyjnych źródeł wytwarzania.
Oryginalność/wartość – Zwrócono uwagę na problem, jaki dla operatorów systemu dystrybucji energii elektrycznej stanowią odnawialne źródła energii (szczególnie wiatrowe). Obecnie w Polsce firmy dystrybucyjne, jak i Ministerstwo Energii, nie zajmują się kwestiami, które będą miały zasadniczy wpływ na branżę energetyczną za kilka lat, a które dotyczą podłączenia do sieci znacznej ilości wytwórców charakteryzujących się dużą zmiennością podaży. Nie ma wypracowanego systemu zarządzania siecią w takim przypadku, nie wiadomo, jakie wymagane będą nakłady finansowe, by sprostać nowym warunkom, a prowadzony przez OSD proces odbudowy i rozwoju sieci nie uwzględnia potrzeb OZE. Przeprowadzona syntetyczna analiza potwierdziła zasadność dalszych pogłębionych badań, których efektem powinno być stworzenie modelu referencyjnego pozwalającego na dostosowanie struktury zarządzania operatorów systemu dystrybucji energii elektrycznej do specyfiki rozproszonych źródeł wytwarzania. Jest to istotne, ponieważ możemy spodziewać się znacznego wzrostu potencjału z odnawialnych źródeł energii w Polsce.
Słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, elektrownie wiatrowe, wartość przedsiębiorstwa

THE WIND ENERGY INFLUENCE ON THE VALUE OF THE OPERATOR OF ELECTRICAL DISTRIBUTION SYSTEM

Abstract
Purpose – Synthetic analysis of the impact of increasing the amount of wind turbines generating electricity in Poland on the value of the operator of electricity distribution system.
Design/methodology/approach – In the article is used mainly descriptive analysis method, comparative analysis method and used are my own experiences and insights gained from the cooperation with one of the operators of electricity distribution system.
Findings – If electricity generated from wind will increase this going to negatively affect the value of the operators of electricity distribution system.
Originality/value – Article draws attention to the fact that renewable energy sources (particularly wind) are a problem for operators of electricity distribution system. In Poland, starting from the distribution companies, and ending at the Ministry of Energy, no attention is paid to the difficulties in managing transmission of energy from sources that are characterized by significant volatility in supply. The analysis confirmed legitimacy of further in-depth studies, the effect of which should be to create a reference model which allows to adjust the management structure operators of electricity distribution system to the specifics of dispersed power sources.
Keywords: renewable energy, wind power plants, the enterprise value