Zeszyty naukowe
Autor: Paweł Mielcarz, Dmytro Osiichuk, Paweł Wnuczak 289
Strony: 289–298
DOI: 10.18276/frfu.2016.79­-22
pdfpełen tekst

Abstract
The paper presents a practical guidance for the treatment of employee benefits, provisions, and contingent liabilities in the DCF valuation models. Market practitioners often encounter difficulties while incorporating the figures of actuarial reserves and provisions, which are themselves a result of a projection, into the cash flow calculation. Although the concepts of employee benefits, provisions and contingent li­abilities are clearly defined in both Polish and international accounting standards, their accordance with the logic and assumptions of the DCF valuation model poses some technical problems, which are confronted in the paper. Among other things, we address the issues related to actuarial reserves, which are often neglected when outlining a company’s capital structure and calculating the WACC. We propose a step­by­step algo­rithm allowing to transfer the accounting inputs into the DCF model, which may be of considerable interest to practicing valuators.
Keywords: actuarial reserves, provisions, contingent liabilities, DCF valuation

UJĘCIE REZERW ORAZ ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH W WYCENIE DCF

Streszczenie
Pomimo że pojęcia świadczeń pracowniczych, rezerw i zobowiązań warunkowych są pre­cyzyjnie zdefiniowane zarówno w polskich, jak i w międzynarodowych standardach rachunkowości, ich uwzględnienie w wycenie metodą DCF sprawia problemy natury aplikacyjnej. Artykuł prezentuje praktycz­ne wskazówki ujęcia świadczeń pracowniczych, rezerw oraz zobowiązań warunkowych w wycenie meto­dą zdyskontowanych przepływów pieniężnych. W artykule przedstawiono m.in. uwarunkowania związane z ujęciem w wycenie dochodowej rezerw aktuarialnych, które w praktyce są często pomijane przy określeniu struktury kapitałowej przedsiębiorstwa, czy też przy obliczeniu średnioważonego kosztu kapitału. Zaprezentowane algorytmy pozwalają na ujęcie danych księgowych w wycenie metodą DCF, co może być ciekawe dla praktyków wyceny.
Słowa kluczowe: rezerwy aktuarialne, rezerwy, zobowiązania warunkowe, wycena DCF