Zeszyty naukowe
Autor: Iryna Rykovska 299
Strony: 299–311
DOI: 10.18276/frfu.2016.79-23
pdfpełen tekst

Abstract
The aim of this paper is to formulate the economic substance of Intellectual capital. The comparative analysis of definitions and classifications of Intellectual capital was made on the basis of literary sources, and its comprehensive characterization was presented. In view of the economic nature of each type of capital, as well as its specific features related to a personal factor and knowledge aspects, the new definition in two options was proposed, i.e. the narrow and the broad definition, the basic three-element structure was suggested. The objectives were also presented, for the achievement of which it is necessary to expand this classification. The suggested system should form the basis for the development of methods for assessing start-up projects for the Innovation Management and Technology Transfer Centre in Warsaw Polytechnic University.
Keywords: capital, intellectual capital, human capital, structural capital, client capital, definition, classification

SYSTEMATYKA KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO (DYSKUSJA AKTUALNYCH KONCEPCJI)

Streszczenie
Celem opracowania jest dokonanie ujęcia istoty ekonomicznej kapitału intelektualnego. Na podstawie źródeł literackich została wykonana analiza porównawcza definicji i klasyfikacji kapitału intelektualnego oraz przedstawiona jego kompleksowa charakterystyka. Biorąc pod uwagę ekonomiczną naturę każdego rodzaju kapitału, a także jego specyficzne cechy związane z czynnikiem osobowym i aspektem wiedzy, zaproponowano nową definicję kapitału intelektualnego w dwojakim, tj. węższym i szerszym, ujęciu, przedstawiono jego zasadniczą trzyelementową strukturę i opisano cele, dla osiągnięcia których niezbędne jest pogłębienie jego klasyfikacji. Przedstawiona systematyka powinna stanowić podstawę dla opracowywania metody oceny przedsięwzięć typu start-up dla Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.
Słowa kluczowe: kapitał, kapitał intelektualny, kapitał ludzki, kapitał strukturalny, kapitał kliencki, definicja, klasyfikacja