Zeszyty naukowe
Autor: Radosław Ryńca, Jagoda Mrzygłocka-Chojnacka 313
Strony: 313–325
DOI: 10.18276/frfu.2016.79-24 
pdfpełen tekst

Streszczenie
Artykuł poświęcony jest aktualnemu zagadnieniu oceny projektów, w tym w szczególności w identyfikacji czynników mających wpływ na powodzenie ich realizacji. Głównym celem artykułu była próba odpowiedzi na pytanie o czynniki determinujące realizację projektu w perspektywie różnych grup interesariuszy, w tym przede wszystkim w opinii kierowników i wykonawców projektów. Dla realizacji tego celu posłużono się kwerendą literatury oraz analizą badań własnych o charakterze ilościowym. Wyniki badań pokazały, że z perspektywy kierowników i wykonawców projektów najistotniejsze z czynników warunkujących przebieg projektów związane są bezpośrednio z samą charakterystyką i konstrukcją projektu oraz działalnością zespołów wykonawców. Problematyka ta jest ważna zarówno z powodów poznawczych, jak i praktycznych. Dostarcza bowiem użytecznej wiedzy zarówno z zakresu nauk o zarządzaniu, jak i zasobu informacji ważnych dla osób zarządzających projektami, jak i osób je realizujących.
Słowa kluczowe: projekt, czynniki oceny projektu, interesariusze projektu

FACTORS AFFECTING ON THE ASSESSMENT OF THE PROJECT FROM PERSPECTIVE OF DIFFERENT STAKEHOLDERS

Summary
The article is devoted to the current issue of the evaluation of projects, in particular in the identification of factors affecting the success of their implementation. The main purpose of the article was an attempt to answer the question about the factors determining the implementation of the project in view of various stakeholder groups, including in particular in the opinion of managers and project contractors. To achieve this purpose were used query literature and an analysis of their own research. The results showed that from the perspective of managers and project contractors with the most important factors are directly related to the characteristics of the project and characteristics of teams of contractors. This issue is important both for reasons of cognitive and practical. It provides useful knowledge for both the management sciences and resource information important for project managers, as well as the people implementing them.
Keywords: project, factors of project evaluation, project stakeholders