Zeszyty naukowe
Autor: Anna Balicka 373
Strony: 373–383
DOI: 10.18276/frfu.2016.79-28
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Celem artykułu jest ocena możliwości wykorzystania gwarancji ubezpieczeniowej przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży budowlanej.
Metodologia badania – Przy pisaniu artykułu zastosowano następujące metody badawcze: studia literaturowe, analizę i wnioskowanie. Niezbędne również były raporty oraz dane i informacje publikowane na oficjalnych stronach internetowych.
Wynik – W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, iż gwarancja ubezpieczeniowa jest trudno dostępna dla małych podmiotów branży budowlanej, które są najbardziej zainteresowane tego typu instrumentami. Duże podmioty funkcjonujące w branży budowlanej bez problemu mogą uzyskać gwarancję ubezpieczeniową, lecz jej przydatność jest znacznie niższa, a w większości przypadków wręcz zbędna.
Oryginalność/wartość – Zaprezentowano paradoks występujący pomiędzy zapotrzebowaniem na gwarancje ubezpieczeniowe a realnym ich uzyskiwaniem. Wartością tego opracowania jest zaprezentowanie praktycznej strony funkcjonowania gwarancji ubezpieczeniowych w branży budowlanej.
Słowa kluczowe: gwarancja ubezpieczeniowa, branża budowlana, kaucja gwarancyjna

INSURANCE GUARANTEE – AN OPPORTUNITY FOR SMALL CONSTRUCTION COMPANIES?

Abstract
Purpose – This article aims to assess the possibility of using an insurance guarantee by companies in the construction industry.
Design/methodology/approach – When writing the article, the following test methods: literature studies, analysis and inference. It was also necessary reports and data and information published on the official website.
Findings – The analysis found that the insurance guarantee is difficult to access for small operators construction industry, which are the most interested in this type of instruments. Large entities operating in the construction industry without a problem they can get insurance guarantee, but its usefulness is much lower, and in most cases simply unnecessary.
Originality/value – The article presents a paradox occurring between the demand for insurance guarantees, and real obtaining them. The value of this study is to demonstrate the practical side of the functioning of insurance guarantee in the construction industry.
Keywords: insurance guarantee; construction industry; warranty deposit