Zeszyty naukowe
Autor: Anna Feruś 395
Strony: 395–405
DOI: 10.18276/frfu.2016.79-30
pdfpełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu jest zaproponowanie nowego postępowania prognozującego ryzyko kredytowe przedsiębiorstw w polskich warunkach gospodarczych. Za podjęciem proponowanych badań przemawia fakt, iż w Polsce, w przeciwieństwie do krajów zachodnich, nie podejmowano prób zastosowania metody DEA do szacowania ryzyka kredytowego przedsiębiorstw. Badania omówione w artykule prowadzono na zasadzie porównania proponowanej metody DEA z metodami obecnie stosowanymi (tj. metodą punktową, analizą dyskryminacyjną, regresją liniową). Na podstawie przeprowadzonych badań można wnioskować, że metoda DEA umożliwia przewidywanie trudności finansowych, łącznie z zagrożeniem bankructwem przedsiębiorstw w polskich warunkach gospodarczych na poziomie porównywalnym lub nawet przewyższającym dotychczas stosowane metody.
Słowa kluczowe: credit-scoring, ryzyko kredytowe, zdolność kredytowa, DEA, efektywność techniczna

ESTIMATING THE CREDIT RISKS OF COMPANIES ON THE BASIS OF SOME METHODS OF CREDIT RISK ASSESSMENT WITH SPECIAL REFERENCE DEA METHOD

Abstract
The subject of the present article is a new procedure forecasting credit risk of companies in Polish economy environment. What favours the suggessted approach is the fact that in Poland, unlike in western countries, DEA method has not yet been implemented in order to assess credit risk that companies face. The research described in the article has been conducted on the basis of comparision of suggested DEA method with currently used procedures, namely point method, discriminative analysis and linear regression. Considering the research, it can be concludede that DEA method facilitates forecasting financial problems, including bankruptcy of companies in Polish economic conditions, and its effective-ness is comparable or even greater than approaches implemented so far.
Keywords: credit-scoring, credit risk, credit rating, Data Envelopment Analysis, technical effectiveness