Zeszyty naukowe
Autor: Piotr Wybieralski 441
Strony: 441–448
DOI: 10.18276/frfu.2016.79-34
pdfpełen tekst

Streszczenie
Zasady zarządzania ryzykiem kontrahenta w banku komercyjnym, w szczególności dotyczące wykorzystania limitów skarbowych jako zabezpieczenia przed ryzykiem rynkowym zawieranych z przedsiębiorstwem niefinansowym instrumentów pochodnych, inkorporują zapisy zawarte w funkcjonujących w Polsce oraz Unii Europejskiej przepisach prawa. Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na wybrane podstawy prawne regulujące współpracę w obszarze skarbowym, w szczególności zapisy wynikające z Rekomendacji A Komisji Nadzoru Finansowego oraz na kluczowe przypadki naruszenia warunków umownych, jako przesłanki do rozwiązania transakcji terminowej.
Słowa kluczowe: strategie zabezpieczające, zarządzanie ryzykiem kursowym, przedrozliczeniowe limity skarbowe

THE REGULATORY ENVIROMENT GOVERNING THE FUNCTIONING OF TRANSACTIONAL TREASURY LIMITS IN RELATION WITH NON-FINANCIAL COMPANIES IN THE OTC MARKET

Abstract
Principles of counterparty risk management in a commercial bank, in particular concerning the treasury limit utilization as a derivatives collateral incorporate provisions included in Poland and the European Union legislation and recommendations. The aim of the study is to draw attention to the selected legal basis regulating cooperation in this area, in particular to the provisions a rising from the A Recommendation of polish supervisor and to the key violations of contractual terms as a condition to premature transaction termination.
Keywords: hedging strategies, currency risk management, pre-settlement treasury limits