Zeszyty naukowe
Autor: Magdalena Jasiniak, Radosław Pastusiak 451
Strony: 451–463
DOI: 10.18276/frfu.2016.79-35
pdfpełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu jest porównanie kosztów finansowania kredytem hipotecznym zaciągniętym w różnych okresach w latach 2001–2012 we franku szwajcarskim oraz złotym. Postawiono hipotezę: zaciągniecie kredytu denominowanego w CHF było znacząco tańsze w analizowanym okresie niż kredytu złotowego. Począwszy od 2001 roku kredyt denominowany w CHF jest tańszy w spłacie, licząc roczne koszty utrzymania. Im bliżej roku 2010, tym efektywność takiej formy finansowania jest mniejsza – na przykład w 2008 roku to około 22 tys. zł. Jednakże w perspektywie miesiąca oznacza to ratę kredytu niższą o 1,83 tys. zł. Wolumen udzielanych kredytów hipotecznych od roku 2008 drastycznie rośnie, powodując, że skala problemu znacznie wykracza poza 5–10 tys. osób, ale zaczyna dotykać 80–120 tys. osób. Problem kredytów walutowych staje się powoli przedmiotem debaty publicznej i poszukiwań rozwiązania politycznego.
Słowa kluczowe: koszty finansowania, kredyt hipoteczny, problem kredytów walutowych, CHF

THE AVERAGE COST OF MORTGAGE FINANCING IN THE YEARS 1995–2014. IMPLICATIONS FOR BANKING SUPERVISION

Abstract
The purpose of this article is to compare the cost of funding a mortgage loan contracted at different times in the years 2001–2012 in the Swiss franc and gold. Hypothesised: taking out a loan denominated in CHF was significantly cheaper than in the period of the loan zloty. Since 2001 loans denominated in CHF is cheaper in repayment, excluding annual maintenance costs. What is closer to 2010, the effectiveness of this form of financing is lower, for example, in 2008, is about 22 thousand zł. However, in the next month installment loan means lower by 1.83 thousand zł. The volume of mortgage loans since 2008 drastically increases, making the scale of the problem goes far beyond the 5–10 thousand people but it starts to touch 80–120 thousand people. The problem of foreign currency loans is becoming a subject of public debate and the search for a political solution.
Keywords: financing costs, mortgage, problem of foreign currency loans, CHF