Zeszyty naukowe
Autor: Dariusz Urban 573
Strony: 573–582
DOI: 10.18276/frfu.2016.79-45
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Celem artykułu jest próba wskazania głównego kryterium determinującego decyzje inwestycyjne wybranych państwowych funduszy majątkowych.
Metodologia badania – W artykule do zbadania preferencji inwestycyjnych państwowych funduszy majątkowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie zastosowano modele regresji logistycznej.
Wynik – Uzyskane w toku badań własnych wyniki wskazują na płynność obrotu akcjami spółki jako główne kryterium wyboru spółek do portfela inwestycyjnego funduszy.
Oryginalność/wartość – Wartością dodaną, jaką niniejsze opracowanie wnosi do literatury przedmiotu, jest wskazanie różnic w preferencjach inwestycyjnych pomiędzy analizowanymi państwowymi funduszami majątkowymi.
Słowa kluczowe: państwowe fundusze majątkowe, inwestowanie, rynek giełdowy, model logitowy

LIQUIDITY PROFITABILITY DIVIDEND OR SIZE? THE DOMINANT INVESTMENT CRITERIA OF INSTITUTIONAL INVESTOR ON THE EXAMPLE OF SOVEREING WEALTH FUND

Abstract
Purpose – The aim of this paper is to identify the main factor determining the investment decision of sovereign wealth funds.
Design/methodology/approach – Using financial indicators of companies listed on the London Stock Exchange this paper employ logistic regression models to analyze investment preferences of sovereign wealth funds.
Findings – The study indicates that stock liquidity is the main determinant in targeting companies for investment.
Originality/value – The empirical findings point out to differences in investment preferences within the group of four sovereign wealth funds.
Keywords: sovereign wealth funds, investment, stock market, logit model