Zeszyty naukowe
Autor: Katarzyna Biegańska, Magdalena Jasiniak, Radosław Pastusiak, Anna Pluskota 585
Strony: 585–593
DOI: 10.18276/frfu.2016.79-46 
pdfpełen tekst

Streszczenie
Psychologiczne właściwości procesu dokonywania oceny przez ludzi mają fundamentalne znaczenie dla podejmowanych decyzji, w tym również decyzji inwestycyjnych. Celem artykułu jest analiza zależności między wartością akcji przed transakcją M&A, a prawdopodobieństwem osiągnięcia zysku po transakcji. Zdaniem Autorów, im mniejsza wartość akcji przed transakcją, tym wyższe prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku. Badanie przeprowadzono w oparciu o dane 238 transakcji zawartych w okresie 2004–2014 na rynku polskim.
Słowa kluczowe: fuzje i przejęcia, efekt zakotwiczenia, wartość przedsiębiorstwa

THE ANCHOR EFFECT IN MERGER AND ACQUISITION TRANSACTIONS ON THE EXAMPLE OF POLAND

Abstract
Psychological characteristics of processes of assessment by people have the fundamental importance in decision making, including investment decisions. This article aims to analyse the relation between the value of shares before the M&A transaction and probability of achieving profit after transaction. Authors state that the lower value of shares before transaction, the higher probability of profit. The research was based on the data collected of 238 M&A transactions conducted in the period 2004–2014 in Poland.
Keywords: mergers and acquisitions, anchor effect, company value