Zeszyty naukowe
Autor: Renata Karkowska 609
Strony: 609–616
DOI: 10.18276/frfu.2016.79-48
pdfpełen tekst

Streszczenie
Przykłady nadużyć finansowych w bankach, mające miejsce podczas ostatniego kryzysu, można tłumaczyć brakiem dostatecznego nadzoru w instytucjach finansowych. W odpowiedzi na to zwielokrotnieniu ulega siła nacisku na stosowanie zasad corporate governance wśród zarządzających i interesariuszy banków, tj. inwestorów. W kontekście zmieniającego się otoczenia gospodarczego i oczekiwań współczesnego społeczeństwa, poprawa otoczenia biznesu w Europie wydaje się uzasadniona. Czy wyniki instytucji finansowych są wrażliwe na zmiany zachodzące w zasadach ładu korporacyjnego? Jaki wpływ na rentowność banków ma wzrost kosztów na monitorowanie działań zarządów? Czy większa przejrzystość praw akcjonariuszy skutkuje lepszymi wynikami banków? Odpowiedzi na te i inne pytania są celem niniejszego badania. Wyróżnikiem niniejszej analizy jest zastosowanie szeregu indywidualnych miar ładu korporacyjnego w poszczególnych bankach, zamiast jednej opartej na bazie ogólnego indeksu. Badanie przeprowadzono dla okresu 2007–2014, dla 81 banków komercyjnych z 20 krajów europejskich. Wyniki badania okazały się niejednoznaczne, poddając w wątpliwość rosnący udział zasad ładu korporacyjnego w czynnikach wpływających na rentowność banków.
Słowa kluczowe: bank, rentowność, ryzyko, corporate governance, zarząd

CORPORATE GOVERNANCE RULES AND PROFITABILITY OF EUROPEAN BANKS

Abstract
Examples of fraud in banks, taking place during the last crisis can be explained by lack of adequate supervision of financial institutions. In response, the aim of this study is to verify the following questions: Are the results of financial institutions sensitive to changes in the corporate governance? What is the impact of audit and monitoring of bank’s board on profitability? Does greater transparency of shareholders’ rights result better performance of banks? The survey was conducted for the period 2007–2014, in the scope of 81 commercial banks from 20 European countries. The survey results proved to be inconclusive, calling into question of growing share of corporate governance in the factors affecting the profitability of the banks.
Keywords: bank, profitability, risk, corporate governance, management