Zeszyty naukowe
Autor: Dariusz Siudak 617
Strony: 617–627
DOI: 10.18276/frfu.2016.79-49
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Celem pracy jest ocena stopnia segregacji i spójności sieci przedsiębiorstw na polskim rynku kapitałowym poprzez analizę połączeń rady dyrektorów.
Metodyka badania – W pracy wykorzystano analizę sieci społecznych oraz analizy statystyczne.
Wynik – Utworzone grupy przedsiębiorstw na podstawie sektora gospodarczego charakteryzuje brak spójności oraz segregacji. Zawierane relacje pomiędzy spółkami stanowią połączenia przede wszystkim międzysektorowe jako przejaw dążenia firmy do ograniczenia niepewności w jej otoczeniu, co tłumaczyć może teoria uzależnienia zasobowego.
Oryginalność/wartość – Przedmiot pracy podejmuje rzadko poruszane zagadnienia na polskim rynku kapitałowym.
Słowa kluczowe: interlocking directorates, segregacja, spójność, teoria uzależnienia zasobowego

THE SEGREGATION AND COHESION IN THE NETWORK OF INTERLOCKING DIRECTORATES

Abstract
Purpose – The aim of the paper is an assessment of segregation and cohesion degree in the company network on the Polish capital market through the analysis of interlocking directorates of publicly listed companies.
Design/methodology/approach – The social network analysis and statistical analysis were applied.
Results – The companies grouped by their the economic industries are characterized by their lack of cohesion and segregation. The relations established between the companies are in most cases cross-sector links, which express a given company’s desire to limit its uncertainty in its environment. It may be explained by the resources dependence theory.
Originality/value – This is a first attempt to analyze the aforementioned issues on the Polish capital market.
Keywords: interlocking directorates, segregation, cohesion, resource-dependence theory