Zeszyty naukowe
Autor: Beata Zofia Filipiak 643
Strony: 643–653
DOI: 10.18276/frfu.2016.79-51
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Przedstawienie kategorii dochodów podatkowych JST jako czynnika kształtującego potencjał finansowy, który stanowi ważny aspekt podejmowanych decyzji przez organy samorządowe różnych szczebli.
Metodologia badania – W opracowaniu wykorzystano grupę metod typowych dla nauk społecznych, jakimi są metody poznania empirycznego, a w szczególności obserwacja, porównanie i pomiar, który dokonano na szeregu czasowym lat 2006–2014.
Wynik – Przeprowadzone badania pozwoliły z jednej strony wskazać na pozycję dochodów JST jako składnika potencjału finansowego JST, a z drugiej – poznać przyczyny kształtowania się potencjału dochodowego (wchodzącego w skład potencjału finansowego) jako funkcji obowiązującego prawa.
Oryginalność/wartość – Wskazano na kształtowanie się podatkowych czynników potencjału finansowego JST oraz kierunki (podejścia) dokonywania jego pomiaru.
Słowa kluczowe: potencjał finansowy, potencjał dochodowy, dochody podatkowe

FACTORS SHAPING THE FINANCIAL POTENTIAL OF LOCAL GOVERNMENT UNITS

Abstract
Purpose – Presentation categories of tax revenue of local government units, as a factor shaping the financial potential, which is an important aspect of the decisions made by the local government units.
Design/methodology/approach – The paper uses a method typical of the social sciences, which are the methods of empirical cognition, in particular observation, comparison and measurement that was made on the years 2006–2014 time series.
Findings – Conducted studies have demonstrated the position of local government income as a component of the financial capacity of local governments. In addition, studies have to know the cause of the formation of the income potential (part of the financial potential) as a function of applicable law.
Originality/value – The study shows the development of the financial capacity of the tax factors LGUs and directions (approach) of measuring it.
Keywords: financial potential, income potential, tax revenues