Zeszyty naukowe
Autor: Marek Dylewski 631
Strony: 631–642
DOI: 10.18276/frfu.2016.79-50
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Analiza ewolucji i kształtowania się reguły limitowanej nierównowagi w JST, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu województwa.
Metodologia badania – Wykorzystano grupę metod typowych dla nauk społecznych, jakimi są metody poznania empirycznego, a w szczególności obserwacja, porównanie i pomiar, który dokonano na szeregu czasowym lat 2008–2014.
Wynik – Przeprowadzone badania pozwoliły z jednej strony na wskazanie ewolucji reguły limitowanej nierównowagi w JST. Wskazano również na kształtowanie się, na podstawie przeprowadzonych badań, limitowanej nierównowagi w samorządzie województwa.
Oryginalność/wartość – Wskazano na ewolucję i kształtowanie się limitowanej nierównowagi w samorządzie województwa. Dokonano także oceny przestrzegania reguły limitowanej nierównowagi w badanych jednostkach.
Słowa kluczowe: reguły fiskalne, zadłużenie, jednostki samorządu terytorialnego

THE RULE LIMITED IMBALANCE (DEBT RULES) OF THE REGIONAL SELF-GOVERNMENT UNITS

Abstract
Purpose – analysis of the evolution and shaping the rules limited imbalance (debt rules) in local governments, with special emphasis on regional self-government units.
Design/methodology/approach – the paper uses a method typical of the social sciences, which are the methods of empirical cognition, in particular observation, comparison and measurement that was made on the years 2008–2014 time series.
Findings – conducted research allowed to indication of the evolution the debt rules in LGU. It also indicated how developed the principle of debt rules in regional self-government.
Originality/value – the study shows the evolution and formation of a limited imbalance in regional selfgovernment. It also allows you to evaluate compliance with the debt rules in the units.
Keywords: fiscal rules, debt, local government units